Avançament Exprés

Necessites més informació?

Import màxim per operació fins a 100.000€, mínim 25.000€i fins a un 80% de la bestreta del contracte o subvenció.

Garantia Fons FEI EASI.

Tipus d’interès: 2,5% fix (en el marc d’un conveni o entitat sòcia); 3,0% fix (sense conveni).

Comissió d’obertura: 0,5%, durada: 6-18 mesos.

Comissió saldo mitjà no disposat: 0,5%.

A la Cooperativa Cactus li han concedit una subvenció pública de suport a l'activitat d'inserció laboral de 60.000 € que cobrarà al desembre 2020. En gener 2020 necessita pagar les nòmines i sol·licita un Avançament Exprés a 12 mesos de 48.000 € per a necessitats.

Condicions: termini 12 mesos, interès de 2,5% TIN, amb una comissió d'obertura del 0,5%, que són 240 €, unes despeses de notaria de 0,3%, que són 144 €, que suposa un TAE de 3,327% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 12.31. 2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini mín. 6 mesos. TAE: 4,211% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 06.03.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini màx. 18 mesos. TAE: 3,068% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 06.30.2021. Amortització a venciment i liquidació d'interessos el 31.12.2020. i 30.06.2021.

A la Cooperativa Primavera li han concedit una subvenció pública de suport a l'activitat d'inserció laboral de 60.000 € que cobrarà al desembre 2020. En gener 2020 necessita pagar les nòmines i sol·licita un Avançament Exprés a 12 mesos de 48.000 € per a necessitats diverses.

Condicions: termini 12 mesos, interès de 3,0% TIN, amb una comissió d'obertura de 0,5%, que són 240 €, unes despeses de notaria de 0,3%, que són 144 €, que suposa un TAE de 3,831% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 31.12.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini mín. 6 mesos. TAE: 4,731% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 30.06.2020. Amortització i liquidació d'interessos a venciment.

Termini màx. 18 mesos. TAE: 3,576% *
* Càlcul de la TAE per a un crèdit signat el 01.01.2020, venciment el 30.06.202. Amortització a venciment i liquidació d'interessos el 31.12.2020 i 30.06. 2021.

Què és la Garantia FEI-EASI?

El programa EASI (Programa Europeu d'Ocupació i Innovació Social) representa un dels principals instruments d'intervenció de la Comissió Europea per al període 2014- 2020. Aquest programa, entre altres elements, inclou instruments de garantia amb l'objectiu d’agilitzar l'accés al crèdit a les empreses d'economia social per tal de cobrir el risc de les operaraciones i de finançar el desenvolupament del mercat de les inversions socials.

Els finançaments concedits pel banc i recolzats per la garantia EASI hauran destinar-se a organitzacions que puguin considerar-se empreses d'economia social conforme a la seva definició europea. Per això totes les empreses beneficiàries hauran per tant signar una declaració (Social Enterprise Declaration).

i

Una vegada tramitada la sol·licitud, cal la signatura presencial de l’operació en alguna de les delegacions
(Madrid, Bilbao, Barcelona i Andalusia amb cita prèvia).

i

Aconsegueix el nou
Avançament Exprés en 3 passos

1

Emplena el formulari i adjunta’ns tota la documentació requerida

2

Rebràs per correu electrònic la fitxa amb l’avaluació socioambiental

3

Contactarem amb tu per comunicar-te la resolució

Formulari de sol·licitud

Dades de la persona de contacte

Informació tècnica i financera de l’entitat

Sol·licitem la documentació obligatòria següent amb la finalitat de poder fer una anàlisi de la idoneïtat de l’operació.

Les organitzacions que poden sol·licitar aquest tipus de crèdit són cooperatives, societats laborals, centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, associacions, fundacions i ONG.

A) Informació general de l’entitat:

Les entitats clients no han d’adjuntar la informació d’aquest apartat.
 • Sol·licitud del crèdit. Baixa-la, emplena-la i adjunta-la amb la resta del material.
 • CIF.
 • Estatuts.
 • Acta de constitució.
 • Acta amb l’últim nomenament de l’òrgan de direcció.
 • Poders: o bé poders notarials o bé acta de l’òrgan competent en què es recullin les facultats per sol·licitar i signar finançament bancari i operar amb el compte corrent.
 • DNI de la/les persona/es apoderada/es.
Files must be less than 16 MB.
Allowed file types: zip.

B) Informació econòmica de l’entitat:

 • Certificat d’estar al corrent en els pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda.
 • Tancaments econòmics dels darrers exercicis: memòria, balanç i compte de resultats (mín. últims 2 exercicis).
 • Impost de societats (si es presenta).
 • Relació de l’endeutament actual de l’entitat i detall de posicions obertes amb altres entitats de crèdit.
 • Informació sobre l’origen principal dels ingressos (subvencions públiques, contractes amb entitats públiques, etc.), com també dels clients principals.
Files must be less than 16 MB.
Allowed file types: zip.

C) Relació del contracte amb l’Administració objecte d’aquesta sol·licitud de crèdit:

 • Relació de contractes/subvencions objecte de bestreta: resolució oficial.
 • Certificat de l’Administració corresponent dels imports pendents de cobrament
 • Modalitat de cobrament del contracte/subvenció (d’acord amb les bases del contracte/subvenció) i previsió de cobrament.
Files must be less than 16 MB.
Allowed file types: zip.
i

Operació subjecta a aprovació prèvia del banc.
El temps de resposta és de 4 dies hàbils a partir de la recepció de tota la documentació.

i

EMPRESES CLIENTS DE CRÈDIT:

i

Bioalverde
Empresa d’inserció sociolaboral.
Sevilla.

i

La Fábrica Naranja
Productora audiovisual.
Barcelona.

i

Grupo Urbegi
Serveis diversos (industria/neteja/altres)
Inserció laboral. Bizkaia.

i

Traperos Emaus
Recollida, recuperació i reciclatge.
Navarra.

A prop de Fiare, a prop teu