Política de protecció de dades | Fiare Banca Etica

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

BANCA POPULARE ETICA SCPA SUCURSAL A ESPANYA (a partir d’ara, Banca Etica) actua com a prestador de serveis a la societat de la informació i titular d’aquest lloc web amb NIF  W-0055755C i domicili social a C/ Santa María 9 48005 Bilbao, sucursal de l’entitat de crèdit comunitària inscrita amb el número de codificació 1550.

La societat, anteriorment mencionada, s’encarrega de posar a disposició la determinada informació i enllaços a través del lloc web www.fiarebancaetica.coop

L’accés i ús del lloc web a Fiare Banca Etica implica l’acceptació de la Política de Privacitat, així com en el seu cas, les Condicions Particulars que s’estableixin per l’ús de serveis concrets.

Per consultes o contacte amb Fiare Banca Etica l’usuari podrà comunicar-se mitjançant el següent número de telèfon  944153496, així com a través de la direcció electrònica info@fiarebancaetica.coop

La web de Fiare Banca Etica ofereix la documentació completa sobre els productes, serveis i l’estructura operativa del banc, t’informa de les notícies i enllaços útils per conèixer organitzacions sense ànim de lucre que operen en l’àmbit de l’economia social i solidària. Per aquest raó t’aconsellem llegir aquest avís sobre com utilitzar correctament el material publicat i els drets d’autor.

Per més informació sobre el contingut, visita la pàgina Termes d'ús.  Banca Etica no és responsable en cas d’errors o omissió de qualsevol naturalesa inherent a materials publicats en el lloc o en altres webs enllaçades; per tant, Banca Etica no respon en casos de danys o perjudicis derivats de la consulta del lloc web. Les marques i logos presents a la web són propietat de Banca Etica. Per tant, en queda prohibit l’ús en qualsevol altre lloc o mitjans de comunicació sense prèvia autorització escrita de Banca Etica o de les societats titulars de les marques i logotips.
El nom de «Fiare Banca Etica» i qualsevol altra marca que inclogui la denominació «Fiare Banca Etica» no podran ser utilitzats en adreces d’internet d’altres webs o com a part  d’aquestes adreces, sense pràvia autorització escrita de Banca Etica.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Reglament de Protecció de Dades (UE 2016/679) en vigor des de el 25 de maig de 2018

1. Responsable. Qui tractarà les seves dades?
1.1. Banca popolare Etica S.c.p.a. , amb CIF 02622940233 i domicili a via Tommaseo 7, Padova (Itàlia), 35131 . Contacti’ns per correu electrònic d’atenció al client sac@fiarebancaetica.coop o en el telèfon 0034 944 153 496.
1.2. El Delegat de Protecció de Dades (en endavant DPD ) és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho a DPO@bancaetica.com o mitjançant una carta remesa a la direcció Fiare Banca Etica, Carrer Santa María, 9, 48005 Bilbao, incloent la referència «Delegat de Protecció de Dades».

2. Tractaments compatibles. Com ara li explicarem, existeixen uns tractaments de dades necessaris pel servei contractat o sol•licitat i altres de voluntaris o addicionals, que es consideren compatibles amb els primers, doncs únicament tenen per objectiu millorar els nostres productes i serveis, així com remetre’l publicitat el més ajustada a la seva persona. Aquestes finalitats addicionals voluntàries requereixen, segons els casos, o bé que ens hagi donat el seu consentiment, o bé que no s’hagi oposat, per existir un «interès legítim» en el tractament. Pot trobar la definició d’interès legítim a continuació.

3. Legitimació. Per què es tracten les dades?
3.1. Els tractaments necessaris es basen en complir les normes, o bé executar els contractes, precontractes en que sigui part, o les seves sol•licituds.
3.2. Els tractaments addicionals es basen en un «interès legítim» del responsable, o bé en el seu consentiment, que sempre pot revocar sense cap perjudici.
3.3. També les normes (actualment la Llei 34/2002, de 11 de juliol) permeten que si existeix una relació contractual prèvia amb vostè, se li puguin remetre comunicacions comercials per correu electrònic, SMS o mitjà de comunicació equivalent referent a altres productes o serveis comercialitzats per la nostra empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb vostè, amb dret a oposar-se a seguir rebent-los a cada enviament, i també en el moment de la recollida de les dades.

4. Legitimació. Què és l’ «interès legítim»?
4.1. Les normes indiquen que hi ha interès legítim per tractar les seves dades quan el tractament es necessari per la seva satisfacció de les necessitats del responsable o d’un tercer, sempre que no prevalgui la seva privacitat. Això implica ponderar ambdós qüestions cas a cas. Per exemple, les mateixes normes reconeixen interessos legítims associats amb el màrqueting o en compartir dades entre un grup d’empreses per fins administratius interns.
4.2. De la mateixa manera, les autoritats de protecció de dades ja han pogut concloure alguns casos d’interès legítim subjectes a certs requisits, com succeeix a l’atendre la prevenció del frau, informar-lo de crèdits pre concedits o operacions similars amb certs requisits, i realitzar una anàlisi de solvència prèvia per oferir-les, ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, elaborar patrons o models de comportament sobre la base de dades anònimes o «pseudonimització» (1) actualitzar dades essencials dels seus contractes o precontractes amb fonts públiques o dades manifestament públics, incloses xarxes socials, etc.
4.3. Amb la seva posició en qualsevol moment podrà cessar els tractaments basats en interès legítim.
(1) «pseudonimització»: el tractament de dades personals de manera tal que ja no puguin atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que dita informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable.

5. Finalitats Per a què s'utilitzaran les seves dades?
5.1. Els tractaments necessaris són:
5.1.1. Complir l’ordenament jurídic (lleis i altres normes), el que implica en ocasions cedir les dades a les autoritats, entre elles al Banc d’Espanya i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
5.1.2. Atendre les seves sol•licituds per contractar amb nosaltres, així com executar els contractes i precontractes en els que vostè sigui part.
5.1.3. Analitzar la seva capacitat econòmica per avaluar el risc d’impagament de les operacions, i així concedir-les o no. És a dir, per concedir-li crèdits, préstecs, autoritzacions de descobert o crèdits preconcedits sobre la seva compte, serveis de renting, leasing, descompte de efectes, confirming o altres productes similars és precís analitzar prèviament dita capacitat. Això implica crear perfils i prendre decisions automatitzades per a això. Sempre tenint dret a la intervenció humana d’aquestes decisions (vegi l’apartat de «Drets»).
5.1.4. Durant la celebració dels contractes que impliquen un risc d’impagament pel responsble, la normativa obliga a analitzar la seva solvència per dotar previsions comptables (reservar diners per si es produeix un impagament). Això de nou implica realitzar perfils i prendre decisions automatitzades, així com convertir les seves dades en anònims, o agregar-los, per crear patrons, amb el fi de complir la normativa.
5.1.5. Realitzar test de idoneïtat i convivència per contractar amb vostè certs productes, doncs a això ens obliga la legislació vigent per comprovar que vostè pot prendre decisions d’inversió, així com entendre els seus riscs.
5.1.6. Realitzar perfils i decisions automatitzades per a què els contractes que se’ls proposin s’ajustin a les necessitats i conveniència del client, en particular per l’obligació continguda en la Directiva 2016/97 i la seva normativa de desenvolupament.
5.1.7. Prevenir el frau i la Prevenció de Blanqueig de Capitals, portant a terme els tractaments que inclouen perfils o decisions automatitzades precisos per les obligacions imposades per la normativa.
5.1.8. Recaptar i conservar les gravacions de trucades telefòniques.
5.1.9. Recaptar i conservar imatges de vídeo amb finalitat de seguretat privada pels terminis marcats en la llei.
5.1.10. Actualitzar les seves dades essencials (dades identificatives i demés incloses com necessàries en cada contracte) i enriquida amb dades públiques (registres públics, cadastre o dades que vostè hagi fet manifestament públiques) amb la finalitat de complir les obligacions d’identificació i altres indicades en els paràgrafs anteriors que siguin d’aplicació.
5.1.11. En cas que actuí per compte d’una persona jurídica, o d’un tercer, les seves dades de contacte es tractaran igualment per mantenir la relació jurídica.
5.2. Els tractaments voluntaris basats en un interès legítim o en normes, llevat que s’hagi oposat vostè anteriorment, o ho faci ara, i sempre que sigui essent client de l’entitat, són: 5.2.1. Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis comercialitzats per la nostra entitat dintre de la seva expectativa raonable de privacitat (per exemple, productes similars als que ha contractat), per qualsevol mitjà, inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. Els productes que la nostra entitat comercialitza són els propis d’entitats de crèdit, els relatius a inversió i assegurances, per comptar amb la nostra operadora banca-assegurances.
5.2.2. Elaborar perfils particulars per ajustar la nostra relació amb vostè, que es basarà en dades de no més d’un any d’antiguitat relatius a les transacciones realitzades per vostè (això és els moviments i conceptes de la seva compte corrent, operacions i contractes realitzats, pagaments amb targetes i dades de navegació per la nostra web per contractar, especialment).
5.2.3.Analitzar la solvència amb dades internes per remetre-li comunicacions sobre crèdits pre concedits o finançament.
5.2.4. Cedir les seves dades per la prevenció del frau i creació de fitxers comuns, d’acord amb la normativa, així com per garantir la seguretat de les nostres xarxes i informació. Igualment per transmetre les seves dades personals del grup empresarial i entitats afiliades, però només per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades de cients. Els destinataris poden ser “BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.”, “RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.”, “DOCALIA, S.L.”, “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL,S.A.”.
5.2.5. Actualitzar les dades essencials (dades identificatives i altres incloses com necessàries en cada contracte) i enriquir-les amb dades públiques (registres públics, catastre i informació que vostè hagi fet manifestament públiques) per a fins comercials i per l'adequat manteniment de la relació amb el client.
5.2.6. Crear models de comportament a través de dades pseudonimitzades i anònimes, amb la finalitat de generar nous productes i serveis, millor els mateixos o l’atenció que proporcionem. 
5.2.7. Realitzar enquestes de satisfacció amb els productes i serveis contractats.
5.2.8. Les dades de contacte de persona jurídica referits a la seva localització professional, també seran tractades basades en l’interès legítim, amb la finalitat de mantenir relacions comercials o altres de qualsevol índole amb la persona jurídica en la que l’afectat presti els seus serveis. El mateix s’aplicarà a les dades d’empresaris individuals quan es refereixin a ells únicament en dita condició i no es tractin per establir una relació amb els mateixos com a persones físiques.
5.3. També són tractaments voluntaris basats en el seu consentiment, que sempre pugui revocar sense que això li suposi cap perjudici, els següents:
5.3.1. Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis propis i de tercers, de “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL,S.A.”, o de productes no similars als que ha contractat, per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. En especial dels sectors financer, assegurador, motor, llar, salut, inversió, immobiliari, electrònic, telecomunicacions, oci, hostaleria, i viatges.
5.3.2. Consultar la seva informació a la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) per a la finalitat d’identificar i comprovar la seva activitat econòmica per complir la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i altres normes, així com els codis de verificació d’impostos, amb la mateixa finalitat.
5.3.3. Cedir les seves dades a “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL,S.A.” per a que puguin fer-li ofertes especials sobre productes del sector assegurador.
5.3.4. La utilització de “cookies” per millora la seva navegació, podent obtenir més informació a través de la “política de cookies” que li apareixerà per consentir-la abans d’iniciar la navegació.
5.3.5. La geolocalització de la seva posició, quan així ho consenti per a la prestació d’un servei que ho requereixi, de la forma en què se li explicarà convenient amb el dispositiu que estigui utilitzant, o amb la “App” corresponent.
5.3.6. Cedir les seves dades a un tercer quan exerciti un dret de portabilitat, o quan, també amb el seu consentiment, integri la informació en un agregador financer.
5.3.7. Actualitzar i enriquir les seves dades amb fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, així com en altres dades manifestament públiques (registres, xarxes, etc.), per amb ells ajustar i segmentar les nostres ofertes a la seva persona.
5.3.8. Qualssevol altres que en un futur consenti, per comptar amb la seva confiança per això, com serià la incorporació de les seves dades a canals de fidelització, enquestes promocionals, sortejos o avantatges especials per a clients que siguin creades.

6. “Perfilats” i decisions automatitzades. Per què i per a què s’utilitzen?
6.1. Perfilar consisteix en utilitzar les seves dades personals per a avaluar determinats aspectes d’una persona física, en particular per nosaltres per analitzar o predir aspectes relatius a la seva situació econòmica (per exemple per així complir la normativa de solvència que ens obliga a dotar de previsions, i també per concedir o no operacions de risc d’impagament), preferències personals i interessos (per exemple, per així ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, com seria informar-li de plans de pensions en funció de la seva edat, per exemple, o d’inversions, en funció del seu perfil inversor) fiabilitat, comportament (com succeïx en els casos, per exemple, en que la normativa ens obliga a la seva formació i experiència per comprovar l’assumpció dels riscos de certes inversions), ubicació o moviments (com quan ha activat serveis de geolocalització en algun dispositiu per beneficiar-se d'algun servei o localitzar-nos, etc.).
6.2. En ocasions, aquests perfils donen lloc a que s’adoptin decisions completament automatitzades, és a dir, sense intervenció humana, doncs ens permet adoptar decisions homogènies, iguals per a tots, que tenen en compte dades objectives o propensions en funció de l’edat, lloc de residència, capacitat econòmica, inclusió o no en fitxers de solvència o d’insolvència, formació, professió, activitat econòmica, etc. Així succeeix quan es dóna resposta automàtica a través de la web a certes peticions de crèdits, per exemple. D’aquesta forma les decisions són més justes al ser iguals per a tots. En tot cas, en aquests supòsits tenen sempre dret a sol•licitar que l’atengui una persona, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, doncs el nostre interès és sempre atendre’l de la forma més eficient possible. Si així succeís, si us plau, recorri al nostre DPD o al servei d’atenció al client.
6.3. En suma, aquests tractaments ens permeten, especialment:
6.3.1. Complir amb les obligacions per dotar provisions estadístiques (genèriques) davant la possibilitat d’impagaments, posat que d’aquesta manera es pot complir amb l’obligació de prevenir possibles pèrdues que afecten a sectors d’activitat, demogràfics o altres analitzats de forma estadística, com els que afecten a una professió o activitat econòmica en cas de crisi general de l’economia.
6.3.2. Avaluar les operacions que comportin un risc d’impagament, prenent dades de la seva persona per poder analitzar la seva capacitat econòmica per poder tornar el lliurat.
6.3.3. També la normativa ens obliga a analitzar la seva experiència, formació i capacitat per poder realitzar certes operacions d’inversió o contractuals, a través de test d'idoneïtat i convivència.
6.3.4. Finalment, només avaluant el seu perfil concret es pot remetre-li publicitat que realment li pugui interessar en funció de les seves circumstàncies particulars.

7. Terminis. Per quant de temps conservem les seves dades?
7.1. Llevat que ens hagi donat el seu consentiment, únicament mantindrem les seves dades mentre sigui client de la nostra entitat. A partir d’aquest moment, només es conservaran bloquejats (és a dir, a disposició de les autoritats corresponents i per a la defensa de l’entitat) aquelles dades mínimes necessàries relatives a les operacions i transaccions realitzades per poder atendre qualsevol reclamació mentre no hagin prescrit les nostres obligacions. Normalment els terminis aplicables a aquestes responsabilitats són de 10 anys derivats de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de 20 anys per la legislació hipotecària. Transcorreguts els terminis de prescripció es procedirà a la cancel•lació final dels mateixos.
7.2. Si no és client i ha realitzat alguna sol•licitud de contractació, conservarem les seves dades mentre l’oferta que que se li hagi donat estigui vigent, o en cas de no haver-se fixat un termini, per un temps de 90 dies amb la finalitat de facilitat la seva contractació i evitar sol•licitar-li diversos cops la mateixa informació.
7.3. Les imatges captades amb finalitat de videovigilància es mantindran durant un mes, llevat quan la llei autoritzi terminis més amplis, per exemple quan haguessin de ser conservats per acreditar la comissió d’actes contra la integritat de les persones, béns o instal•lacions. El mateix succeïra amb les dades d’accés a edificis privats, amb finalitats d’identificació i seguretat.

8. Quines dades i tractaments són obligatoris i quines són les conseqüències de no entregar-los?
8.1. Observi que en els formularis de recollida de dades els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris per poder mantenir i celebrar el contracte, precontracte o la sol•licitud del mateix, així com per complir les lleis i altres normes. En conseqüència, aquestes dades seran necessàries per aquestes finalitats i sense elles  no podrà continuar-se l’operativa.
8.2. La resta de dades i finalitats són opcionals, requereixen consentiment o estan basades en un interès legítim, de manera que sempre es puguin oposar a elles conforme al que se li ha indicat, sense que la retirada del consentiment o tal oposició condicionin l’execució del contracte, o la sol•licitud del mateix o li generin cap perjudici.

9. Destinataris. Qui podrà veure les meves dades?
9.1. Les dades únicament es tractaran pel responsable, a menys que ens atorgui el consentiment per a la cessió de les seves dades a altres entitats, o aquesta vingui imposada per una llei o d’altra manera la comunicació sigui perceptiva o legítima, com succeeix amb les cessions de dades a realitzar el “Fitxer de Titularitats Financeres” del que és responsable la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, on es comunicaran les dades identificatives dels titulars, titulars reals, representants o autoritzats i qualssevol altres persones amb poder de disposició de comptes corrents, d’estalvi i dipòsits a termini, així com l’apertura, cancel•lació o modificacions d’aquests productes.
9.2. D’aquesta manera, les seves dades seran cedides a les autoritats per complir les normes, entre altres a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, al Banc d’Espanya, especialment a la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya), on s’inclourà la informació de la seva identificació associada a productes que puguin implicar un risc per impagaments, i a la Banca d’Itàlia. Si en algun moment comprova algun error en CIRBE, si us plau permeti'ns actuar àgilment per esmenar-ho, per al que li preguem que contacti amb el nostre “DPD” amb la referència “ERROR EN CIRBE”.
9.3. En cas d’impagament, el deute i les seves dades identificatives s'inclouran en algun dels fitxers següents d’informació creditícia: ASNEF EQUIFAX gestionat per la societat Asnef-Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. y BADEXCUG, gestionat per Experian Bureau de Crédito S.A. De la mateixa manera, aquestes dades es comunicaran a les empreses i professionals contractats per la seva reclamació extrajudicial i judicial. Si en algun moment necessita algun aclariment li preguem contacti amb el nostre “DPD” amb la referència “ERROR EN FITXERS DE SOLVÈNCIA”. 9.4. Seran també destinataris els agents i proveïdors del responsable amb els que sigi precís contractar la prestació d’algun servei, però això es farà sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades. Per exemple, en cas que ens encarregui una hipoteca, serà precís comptar amb un taxador, amb un notari per formalitzar l’hipoteca, registre de la propietat, etc. Si contracta una de les assegurances que comercialitzem, les dades es comunicaran a “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL,S.A.”. Atès que aquests proveïdors poden variar, en l’apartat d’“Avís legal de privacitat” que es troba en la nostra web www.fiarebancaetica.coop pot consultar una relació de les categories de proveïdors utilitzats. No es preveuen transferències de dades a tercers països. Entre els nostres proveïdors contem especialment amb empreses del Grup “Caja Rural”: “RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.”, pels nostres serveis informàtics i “DOCALIA, S.L.”, per a la gestió de tots els nostres enviaments de comunicació i impressió de targetes, entre altres. A més, contem amb “Cabel Industry S.P.A.” pels nostres serveis informàtics a Itàlia.
9.5. Entre els proveïdors, el responsable podrà comunicar les seves dades de contacte (telèfon mòbil, correu electrònic i direcció postal) a LOGALTY Servicios de Tercero de Confianza S.L. per a la prestació del servei de notificacions i comunicació certificada, electrònica o postal. En cas d’utilitzar signatura digitalitzada, el proveïdor tercer de confiança és l’entitat European Agency of Digital Trust. Finalment, les nostres empreses del grup són proveïdores habituals, ja que així comptem amb la màxima solvència en el seu control i fiscalització. Així, comptem amb un proveïdor empresa del grup com és “RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.”, pels nostres serveis informàtics i “DOCALIA, S.L.”, per a la gestió de tots els nostres enviaments de comunicació i impressió de targetes, entre altres.
9.6. En cas d’interès legítim, per control de frau, o actuacions administratives internes, o quan ho hagi consentit, les seves dades podran ser cedides a les següents empreses del Grup “Caja Rural”: “BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.”, “RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.”, “DOCALIA, S.L.”, “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL,S.A.” .
9.7. Recordi que si vostè utilitza un agregador financer, o en cas de portabilitat, amb el seu consentiment les dades seran cedides a l’entitat que vostè designi.
9.8. Finalment, les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals es transmetin les dades per portar a terme la transacció poden estar obligats per la legislació de l’Estat on operin, o per Acords conclosos per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d’altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.

10. Drets. Quins són els seus drets respecta a les seves dades?
10.1. Drets d’accés: Consultar les dades personals incloses en els fitxers de titularitat de Banca Popolare Etica S.c.p.a. Així, vostè, té dret a obtenir confirmació sobre si a Banca Popolare Etica S.c.p.a . s’estan tractant dades personals que li concerneixen i, en tal cas, té dret a accedir a les seves dades personals i a la informació addicional a la qual es refereix l’article  15.1 del Reglament de Protecció de Dades.
10.2. Dret de rectificació: Sol•licitar la modificació de les seves dades personals en cas que no siguin exactes. Així, vostè té dret a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la que van ser recollides, hagi retirat el seu consentiment, o altres supòsits, com el de completar les seves dades, d’acord amb el que disposen els articles 16 i 17 del Reglament de Protecció de Dades.
10.3. Dret d’oposició: Sol•licitar que no es tractin les seves dades personals per a determinades finalitats. Així, quan el tractament estigui basat en el seu consentiment, té vostè dret a retirar tal consentiment en qualsevol moment. Igualment vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades, especialment pels tractaments referits a l’elaboració de perfils o decisions automatitzades. En aquests casos, Banca Popolare Etica S.c.p.a deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, tot allò d’acord amb l’article 21 del Reglament de Protecció de Dades.
10.4. Dret de cancel•lació o supressió: Sol•licitar la supressió de les seves dades personals. Així, vostè podrà sol•licitar tal cancel•lació de les dades, en els casos previstos en l’article 17 del Reglament de Protecció de Dades. 10.5. Dret limitació al tractament: Així, vostè podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals. En els casos de decisions basades únicament en decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics en vostè o que li afectin significativament de forma similar a aquests efectes jurídics, té dret a obtenir intervenció humana en tal decisió, així com a expressar el seu punt de vista, podent si ho desitja impugnar tal decisió.
10.6. Portabilitat. Quan el tractament es basi en el seu consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats, compte vostè amb el dret a sol•licitar la portabilitat de les dades que ens hagi facilitat, per rebre-ho en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a que es transmetin a un altre responsable, d’acord amb l’article 20 del Reglament de Protecció de Dades.
10.7. Revocació del consentiment. En qualsevol moment pot revocar el consentiment que hagi prestat, sense cap tipus de detriment o perjudici.
10.8.Reclamació. Pot acudir en tot cas davant el Delegat de Protecció de Dades de l’entitat a través de remetre un correu electrònic a sac@fiarebancaetica.coop. A més, té vostè el dret a presentar qualsevol reclamació davant de l’autoritat de control competent, considerant que la mateixa és, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de les competències que en el seu cas ostenten altres entitats autonòmiques o supranacionals, d’acord amb el Reglament de Protecció de Dades i la normativa nacional.

11. Drets. Com exercitar els meus drets?
11.1. Pot dirigir la seva sol•licitud de drets mitjançant escrit dirigit a Banca Popolare Etica S.c.p.a. o a la direcció de correu electrònic sac@fiarebancaetica.coop, adjuntant una còpia del seu DNI o un altre document oficial identificatiu.
11.2. En el supòsit que vostè hagi contractat algun servei a través del sistema de Signatura Manuscrita Digitalitzada Avançada (FMDA), recollida via Tableta Digitalitzadora o altres dispositius idonis o equivalents, li informem que pot exercitar els seus dret en la mateix forma prèviament esmentada, podent sol•licitar el responsable en qualsevol moment una còpia del document electrònic signat, aportant un mitjà d’identificació vàlid, preferiblement còpia del seu DNI si ho fa per correu postal.

12. Procedència. D’on s’obtenen les meves dades?
12.1. Les dades tractades procedeixen de vostè mateix, o de tercers als que ha donat la seva autorització, com seria menors o incapaços per als que contracti algun producte.
12.2. També utilitzarem les seves dades transaccionals de l’últim any (això són els moviments i conceptes de la seva compte corrent, operacions i contractes realitzats, pagaments amb targetes i dades de navegació per la nostra web per contractar, especialment) per elaborar perfils i ajustar les ofertes al seu perfil, comptant amb interès legítim, o els que resultin de la navegació pels nostres aplicatius (web, App), amb consentiment.
12.3. Per contrastar i completar les seves dades, així com valorar els riscos, la llei ens permet accedir i completar la seva informació amb distintes fonts de dades legalment accessibles (com fitxers de Solvència, Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, Catastre, Registre de la Propietat i Mercantil, Tresoreria General de la Seguretat Social o xarxes socials si les seves dades son manifestament públiques).
12.4. Finalment, si utilitza vostè un agregador financer i atorga el seu consentiment, les seves dades provindran per aquesta via. Igualment l’origen de les seves dades pot procedir de l’exercici del seu dret a portar les dades des d’un altre responsable de la nostra entitat.

13. Categories de dades que es tracten:
13.1. Dades d’identificació, com el nom, cognom, direcció, telèfon, així com direccions postals o electròniques.
13.2. Informació comercial que pugui ser recollida
13.3. Quant a les “cookies”, existeix una política de cookies específica que pot consultar a la nostra web.
13.4. Dades econòmiques i socieconòmiques, com edat, situació familiar o matrimonial, ocupació, etc. 13.5. Codis o claus d’identificació, com els usuaris i contrasenyes que es generen per operar a la nostra “web”, així com les direccions “IP” de les que resultin una determinada operativa.
13.6. Dades biomètriques com serien les relacionades a a signatura electrònica manuscrita o Signatura Manuscrita Digitalitzada Avançada (FMDA), així com la imatge de la signatura.
13.7. La seva imatge en cas de videovigilància per seguretat o per contractor per vídeo identificació, i la seva veu en cas d’utilitzar el canal telefònic per contractar.

14. Quines obligacions tinc a l’hora de comunicar les meves dades?

14.1. L’interessat, o qui actuï per ell, haurà de notificar el responsable les variacions que es produeixin en les dades facilitades. Això és especialment important en els casos en què, per exemple, canvi de direcció (per evitar que les seves cartes siguin remeses a una direcció equivocada), casos en els que tingui contractats avisos de transaccions al seu mòbil i per exemple canvi de número (per evitar que la reassignació del número a un tercer faci que la seva informació sigui accessible a altres), etc.
14.2. Així mateix, en cas que subministri dades a terceres persones, com autoritzades o altres tercers, haurà de comptar amb el consentiment dels mateixos i traslladar les presents clàusules que s’entenguin acceptades per aquells.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En compliment de l’establert en l’article 22 de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic aquest document té per objectiu informar-te de la política d’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (en endavant cookies) per part de BANCA POPULARE ETICA SCPA SUCURSAL EN ESPAÑA en la seva condició de prestador de serveis de la societat de la informació a través d’aquest lloc.

¿Què són les cookies?

Són petits arxius que s’utilitzen per conèixer l’activitat dels visitants a la pàgina web. Permeten millorar el sistema a partir d'emmagatzematge i recuperació de dades de navegació dels usuaris. A més, les cookies proveeixen d’informació a Fiare Banca Etica sobre l’ús que es realitza de la seva pàgina web i així millorar els seus continguts tenint en compte els usos habituals dels usuaris de la pàgina.

¿Quins tipus de cookies utilitzem?
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, concretament en la següent taula s’indiquen el tipus de cookies que utilitza la pàgina web  WWW.FIAREBANCAETICA.COOP amb la finalitat de proporcionar determinats serveis a través de la mateixa:

Tipus de cookies 

Cookies tècniques

Cookies necessàries pel funcionament d’una pàgina web, per desenvolupar els diferents serveis que ofereix la mateixa i per guardar la sessió de l’usuari.

Cookies de personalització

Serveixen per guardar preferències de l’usuari en l’ús de la pàgina web i així optimitzar la navegació.

Cookies para el remarketing

Aquest tipus de cookies ajuden a arribar a usuaris que han visitat la pàgina web. S’utilitzen per recordar la seva navegació i que puguin veure els seus anuncis quan naveguin per altres llocs web.

Cookies para monitoritzar les "conversions”

Las Cookies permeten conèixer quants usuaris visiten la nostra pàgina web procedents d’anuncis publicats en plataformes de cerca.
Cookies analítiques S’utilitzen per recollir informació sobre l’ús de la pàgina web per part dels visitants. Aquestes cookies recullen informació de forma anònima, incloent el nombre d’usuaris, els continguts més visitats, etc.

Com desactivar les cookies?

En exercici del teu dret a permetre o no l’ús de cookies pots modificar la configuració del teu accés a la pàgina web, és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el teu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del teu navegador. Per això, et facilitem els següents enllaços externs que indiquen la manera de desactivarles:
En ejercicio de tu derecho a permitir o no el uso de cookies puedes modificar la configuración de tu acceso a la página web, es posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en tu equipo en cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador. Para ello te facilitamos los siguientes enlaces externos que indican la forma de desactivarlas:

•Configuració de cookies d'Internet Explorer
•Configuració de cookies de Firefox
•Configuració de cookies de Google Chrome
•Configuració de cookies de Safari

A prop de Fiare, a prop teu