Responsabilitat social | Fiare Banca Etica

Responsabilitat social

El Codi Ètic

El Codi Ètic representa una “Constitució” o “contracte social” amb les persones implicades a Banca Etica. Defineix l’horitzó ètic en el qual es desenvolupa el Banc, tot establint criteris d’igualtat i justícia, valors de referència, principis generals i pautes que el banc adopta en les seves relacions amb els interessats.

Expressa els principis contemplats en l’article 5 de l’Estatut i s’inspira en el Manifest de les Finances Ètiques i en el Manifest de Banca Etica.

Es basa en els valors següents, que s’identifiquen i s’enuncien d’una manera clara i precisa:

 • centralitat de la persona, com a vincle fonamental de l’acció de Banca Etica, que reconeix, respecta i tutela la persona;
 • igualtat, que es concreta en un repartiment just de la riquesa i els recursos;
 • responsabilitat, com a atenció constant de l’organització i de tots els seus col•laboradors, a les conseqüències no econòmiques de les accions econòmiques, és a dir, a les repercussions socials i mediambientals de l’activitat d’intermediació financera i emprenedora;
 • transparència, com a estil que caracteritza les relacions i la comunicació de Banca Etica amb les persones interessades;
 • cooperació, com a consciència del fet que el bé comú pot ser assolit només gràcies al compromís de tots;
 • solidaritat, com la capacitat de captar les inquietuds de les persones que es troben efectivament en una situació desafavorida i com a compromís per trobar solucions d’interès comú en benefici dels més necessitats;
 • participació, com a reconeixement del dret dels socis, col•laboradors i estalviadors, en la presa de decisions;
 • sobrietat, com a estil de vida orientat a satisfer requisits fonamentals de cada persona, basat en la disminució del consum de mercaderies i recursos;
 • eficiència i eficàcia, com a ús òptim dels recursos per oferir el màxim benefici a tots els interessats a l’hora de perseguir els objectius declarats amb la màxima diligència;
 • el Codi Ètic, elaborat per una comissió específica, ha estat aprovat el 2010 per l’Assemblea de Socis, i s’ha convertit en una norma de referència per a administradors, per a tots aquells que treballen en nom i per compte del banc i per a totes les persones interessades.

Per descarregar el Codi Ètic en format pdf, fes clic aquí.

Per verificar l’aplicació, es va crear un comitè específic anomenat Organisme de vigilància.


L’Organisme de vigilància

Supervisa l’aplicació del Codi Ètic i la conformitat amb el Decret legislatiu italià núm. 231/01.

Pel que fa al Codi Ètic, l’OdV s’encarrega de:

 •  promoure iniciatives encaminades a donar a conèixer, promoure i aplicar el Codi Ètic;
 • vigilar el compliment i el respecte del Codi Ètic per mitjà del sistema de control del banc i per mitjà de sistemes de senyalització específics;
 • proposar al Consell d’Administració, després d’haver consultat el Comitè Ètic, sancions en cas de violacions greus del Codi Ètic;
 • supervisar el funcionament i l’adequació del Codi Ètic;
 • proposar a l’Assemblea de Socis, després d’haver escoltat l’opinió del Consell d’Administració i el Comitè Ètic, la possible adaptació;
 • informar periòdicament el Consell d’Administració i el Comitè Ètic sobre l’estat d’aplicació del Codi Ètic;
 • respecte al Decret legislatiu núm. 231/01, l’OdV verifica l’aplicació i el compliment del model de gestió i control encaminat a prevenir els delictes previstos pel decret esmentat.

L’Organisme de Vigilància està format per:

 • Un membre nomenat pel Consell d’Administració amb adequats requisits d’independència, actualment: Fabio Silva, president de l’OdV;
 • Un membre del Comitè d’Auditors, actualment Giuseppe Chiacchio;
 • El responsable de la funció d’Internal audit, actualment Enrico Scapin;
 • El responsable de la funció de Compliance, actualment Francesco Pacchin;
 • Un membre del Comitè Ètic del banc, actualment Francesco Di Giano.

L’OdV duu a terme una activitat d’auditoria i control autònoma pròpia, d’acord amb les indicacions rebudes de les persones interessades. Si vol posar-se en contacte amb l’Organisme de Vigilància, ho pot fer a través de les adreces següents:

 • Per correu electrònic organismodivigilanza@bancaetica.com;
 • Per correu postal al president de l’OdV: Banca Popolare Etica scpa - Via N. Tommaseo, 7 - 35131 PADOVA

Valor social

La nostra acció operativa i cultural se centra en la Responsabilitat social corporativa.

Entre les diferents eines, disposem de la certificació del Valor social per l’ICEA –Institut per a la Certificació Ètica i Ambiental–, encarregat de verificar la conformitat amb els requisits de l’estàndard.

L’estàndard del Valor social resta conforme amb el sistema de certificació internacional SA 8000 i les normes ISO 26000, i prescriu, a diferència d’altres instruments, la supervisió del risc en tota la cadena i l’ús d’eines de prevenció de l’impacte negatiu de l’activitat productiva en els drets humans, aspectes socials i mediambientals.

Es tracta d’una marca de qualitat en matèria de Responsabilitat social corporativa duta a terme després de més de quatre anys d’estudis específics i nombroses consultes entre els interessats que han implicat les principals parts socials, acadèmiques i institucionals.

Els objectius de l’estàndard del Valor social són els següents:

 • promoure en l’àmbit econòmic el desenvolupament social, la igualtat d’oportunitats, la tutela del medi ambient, el respecte i la promoció dels drets fonamentals;
 • afavorir el creixement i el desenvolupament d’un mercat transparent, solidari i just;
 • sensibilitzar les organitzacions i els ciutadans sobre els temes de la responsabilitat social i promoure la difusió d’un comerç just.

Valor social, en línia amb el principi d’avaluació de les “conseqüències no econòmiques de les accions econòmiques” propi de les finances ètiques, que s’aplica als grups d’interès següents:

 •  treballadors
 • accionistes
 • clients
 • consumidors
 • proveïdors
 • creditors
 • comunitats locals i nacionals
 • associacions
 • institucions públiques
 • generacions futures

És un estàndard que aborda tots els aspectes de la responsabilitat d’una organització: socials, mediambientals i econòmics.

En concret, els àmbits supervisats són:

 • la comunitat (el respecte de les comunitats locals, la seguretat i la protecció de les pàgines web corporatives, programes de desenvolupament i promoció social);
 • el treball (política de no-discriminació, treball de menors, treball forçós, llibertat d’associació i negociació col•lectiva, política salarial, salut i seguretat, horari de treball, desenvolupament de competències);
 • el consum (protecció dels ciutadans i els consumidors);
 • el medi ambient (protecció mediambiental);
 • el mercat (relacions de subministrament, lluita contra la corrupció, competència, venda i distribució, gestió financera responsable).

Reclamacions inherents a l’estàndard del Valor social

En cas de situacions o esdeveniments no conformes amb el que preveu l’estàndard, és possible enviar una reclamació a l’ICEA, que s’encarregarà del següent:

 • esbrinar si la reclamació o la queixa són fundades;
 • comunicar-ne a la persona interessada la recepció en el termini de 5 dies hàbils;
 • registrar la queixa en el Registre “Reclamacions”;
 • dur a terme, per mitjà dels responsables interessats, totes les activitats necessàries per identificar i recopilar les dades necessàries per demostrar fets i la suposada responsabilitat de l’ICEA;
 • posar en marxa accions correctives, tot implicant-hi els responsables interessats;
 • registrar correctament les modalitats de gestió i solució de la reclamació, incloent-hi el control de l’eficàcia de les accions correctives/preventives empreses;
 • comunicar a la persona que reclama i/o als interessats aquests resultats finals en el termini màxim de 30 dies hàbils a partir de la recepció de la reclamació.

La reclamació la pot presentar qualsevol persona enviant un correu a reclami@icea.info. S’hi ha d’indicar nom i cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon i motiu de la reclamació.
L’Institut per a la Certificació Ètica i Ambiental garanteix la confidencialitat de la persona que fa la reclamació.


Auditoria socioambiental

Banca Etica és el primer banc italià que disposa d’auditoria socioambiental en l’avaluació del mèrit creditici. Es tracta d’una anàlisi orientada a recopilar i avaluar la informació de caràcter social i mediambiental relativa a organitzacions i entitats que demanen un préstec.

En concret, aquesta eina complementa l’anàlisi econòmica financera i ofereix claus per determinar el valor social de l’activitat a finançar, la coherència amb els principis inspiradors del mateix banc i la credibilitat del subjecte a finançar. També representa l’ocasió per comunicar i transmetre els valors de les finances ètiques i de l’economia civil.


L’Avaluador Social

L’Avaluador Social és un voluntari inscrit al Registre d’Avaluadors Socials.

Duu a terme les tasques següents:

 • buscar i recopilar informació sobre l’organització que ha demanat el préstec;
 • visitar el client que demana una línia de crèdit;
 • conèixer la posició oficial de la coordinació de la circumscripció territorial dels socis;
 • redactar un informe sintètic sobre la base de la informació recopilada;
 • expressar la seva opinió.

Per ser Avaluador Social, cal:

 • haver estat soci de Banca Etica durant un any com a mínim;
 • ser soci actiu en la circumscripció territorial de socis;
 • tenir do de gents;
 • disposar de temps.

Eines per a la responsabilitat social

 

A prop de Fiare, a prop teu