Documents que cal presentar | Fiare Banca Etica

Documents que cal presentar

Soci persona física

Per se:

 • Cupó amb codi de barres imprès a la matriu amb l’adreça de BancanotE.
 • Document d’identitat vàlid (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

Delegat en nom d’un altre soci major d’edat:

 • Cupó amb codi de barres del delegant imprès a la matriu amb l’adreça de BancanotE, junt amb l’imprès de delegació (imprès únic) amb la signatura del soci delegant i acompanyat, sota pena d’invalidació, de la fotocòpia del document d’identitat en curs d’aquest últim.

En nom d’un fill menor soci:

 • Cupó amb codi de barres del fill menor imprès a la matriu amb l’adreça de BancanotE.
 • Còpia del llibre de família de la qual es dedueixi la relació pare/mare-fill/filla, o bé, en lloc seu, una autocertificació (model únic descarregable aquí) conforme al que estipulen les disposicions corresponents de l’art. 46 DPR 28-12-2000, n. 445.
 • Document d’identitat dels pares (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

Soci no persona física, també ens públics

Representant legal

 • Cupó amb codi de barres imprès al BancanotE relacionat amb la persona jurídica.
 • Autocertificació (imprès únic descarregable aquí) conforme al que estipulen les disposicions corresponents de l’art. 46 DPR 28-12-2000, n. 445, relatives a la figura del representant legal del soci persona jurídica.
 • Document d’identitat del representant legal (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

Delegació d’una persona jurídica en una persona física o jurídica sòcia

 • Cupó amb codi de barres imprès a la matriu amb l’adreça de BancanotE relacionat amb la persona delegant.
 • Autocertificació (imprès únic descarregable aquí) conforme al que estipulen les disposicions corresponents de l’art. 46 DPR 28-12-2000, n. 445, relatives a la figura del representant legal del soci persona jurídica.
 • Imprès de delegació (imprès únic descarregable aquí), en el cas que el delegat sigui alhora soci de la Banca, degudament formalitzat, amb el segell i la signatura del representant legal delegant.
 • Còpia del document d’identitat en curs del representant legal.
 • Document d’identitat vàlid i en curs de la persona encarregada de participar en l’Assemblea (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

Atorgament de la representació legal a tercers

 • Cupó amb codi de barres imprès a la matriu amb l’adreça de BancanotE relacionat amb la persona delegant.
 • Autocertificació (imprès únic descarregable aquí) conforme al que estipulen les disposicions corresponents de l’art. 46 DPR 28-12-2000, n. 445, relatives a la figura del representant legal, els poders que se li confereixen respecte a les deliberacions de l’òrgan competent que atorga la representació a tercers.
 • Imprès d’atorgament de la representació (imprès únic descarregable aquí), per al cas en què el representant no sigui soci, degudament formalitzat, amb el segell i la signatura originals del representant legal.
 • Còpia del document d’identitat en curs del representant legal.
 • Document d’identitat en curs de la persona encarregada de participar en l’Assemblea (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

Alternativa a l’autocertificació:

1. El subjecte delegant haurà de presentar la documentació pertinent per la qual el president o l’òrgan col•legiat atorguen la representació (p. ex.: carta amb signatura autografiada del president i segell de la societat o extracte del llibre d’actes en el qual l’òrgan col•legiat nomena una persona física o jurídica diferent del representant legal perquè participi en l’Assemblea).
2. Documentació que testifiqui el càrrec en virtut del qual es pot atorgar la representació i a qui pot atorgar-se (extracte dels estatuts).
3. Certificat de registrament a la cambra de comerç corresponent del qual es dedueix el nomenament del representant legal en exercici (en el cas d’una societat registrada) o bé extracte signat de l’acta de nomenament del representant legal en exercici (amb indicació de la data, s’admet també una declaració en la qual es confirma el càrrec o bé l’acta del Consell d’Administració o d’un altre òrgan competent en la qual es nomena el president com a participant de l’Assemblea).
4. Document d’identitat de la persona encarregada de participar en l’Assemblea (còpia per al preregistrament, original per a la inscripció).

En cas de falsa declaració o si en els controls efectuats es descobreix la falsedat del contingut de les declaracions efectuades, Banca Ètica es reserva el dret d’actuar contra el declarant i d’exigir-li, segons recull l’art. 76 del DPR 445, del 28.12.2000, les sancions previstes pel codi penal i les lleis en matèria de falsedat documental.

IMPORTANT: DELEGACIONS I APODERAMENTS

En general
Una persona sòcia del banc pot intervenir en l’Assemblea i exercir el seu dret a vot només si: és sòcia com a mínim 90 dies abans de la data de l’Assemblea (es refereix a la data de la primera convocatòria), cosa que en aquest cas es tradueix en el 29.08.2015. Cal recordar que en la segona convocatòria, tal com preveu l’art. 28 dels estatuts, l’Assemblea ordinària serà vàlida amb independència del nombre de socis presents.

Sobre la delegació
›› Es tracta d’un mandat de representació; es transmet d’un soci a un altre soci a fi que aquest darrer expressi, en nom i pel compte del mandant, el seu vot.
›› Les delegacions hauran de ser entregades per escrit a un subjecte soci.
›› La persona present a l’Assemblea podrà disposar d’un màxim de 10 vots delegats, independentment del nombre d'empreses o ens que representi per estatut o per poders.
›› Els menors o les persones sense totes les seves facultats mentals no poden ser titulars de delegacions.

Recordem que la delegació no es pot expedir amb el nom del delegat en blanc, sinó que ha de tenir la signatura original del delegant i ha d’anar acompanyada, sota pena d’invalidació, de la fotocòpia del document d’identitat en curs d’aquest últim. En el cas de socis que no siguin persones físiques, la delegació, amb la signatura original del representant legal del delegant, haurà d’anar acompanyada de la còpia d’un document d’identitat vigent i de l’autocertificació en un full amb la capçalera de l’organització d’acord amb l’art. 46 DPR 28-12-2000, n. 445, amb declaració de la qualitat de representant legal, o bé de la documentació pertinent que demostri la representació legal.

Sobre el representant legal
›› El representant legal és aquell que legítimament pot representar la persona jurídica o una associació: el Codi civil preveu, segons l’art. 2384, en matèria de societats per accions –que utilitzarem com a exemple per il•lustrar les diferents situacions–, que el poder de representació entregat als administradors per l’estatut o per poders és general.
›› Tanmateix, en societats grans i estructurades poden existir departaments interns o poders ad hoc que limitin el poder de representació: en aquest cas l’efecte de l’acte és referible directament a l’entitat.
›› Una persona, sòcia o no de Bpe, pot actuar en qualitat de representant d’un nombre il•limitat de persones jurídiques, sòcies de Bpe, en funció del seu càrrec –president del C. d’A.– o per mandat ad hoc (poders).

Exemple:
Un individu –persona sòcia i president de dues cooperatives sòcies de Bpe (Cooperativa Alfa i Cooperativa Omega)– podrà exercir només un total de tretze vots, tres per si mateix –un com a soci persona física, un com a Cooperativa Alfa i un com a Cooperativa Omega– i deu per delegació.
La delegació podrà fer-se tant al soci persona física com a la Cooperativa Alfa o Omega, que, en aquest cas, expressaran el seu vot per mitjà del representant legal tal, encara que globalment el nombre de vots delegats d’una persona física no podrà ser superior a deu.

›› Tota persona que sigui tutora de socis discapacitats o socis menors podrà representar-los a l’Assemblea sense limitació de nombre.

A prop de Fiare, a prop teu