Participació a l'Assemblea: Què diuen els estatuts i el reglament assembleari | Fiare Banca Etica

Participació a l'Assemblea: Què diuen els estatuts i el reglament assembleari

Dels estatuts

Art. 26 - Intervenció en l’Assemblea
Tenen dret a intervenir en l’Assemblea i a exercir el dret a vot només les persones físiques i jurídiques inscrites en el Llibre de Persones Sòcies amb un mínim de 90 dies d’antelació. Cada persona sòcia te dret a un sol vot, sigui quin sigui el nombre d’accions de què disposi. S’admet la representació d’un soci exclusivament per part d’un altre soci que no sigui administrador, interventor o empleat de l’empresa, i que no pertanyi a les altres categories indicades a l’art. 2372 del Codi civil, sempre que disposi de la delegació escrita, que haurà de ser conservada per l’empresa.
La delegació degudament formalitzada d’acord amb la llei val tant en la primera com en la segona convocatòria. Cada soci present a l’Assemblea podrà representar un màxim de 10 socis, excepte en casos de representació legal. Cada persona present a l’Assemblea a títol personal o com a representant d’un altre ens només podrà exercir, en nom propi o per delegació, un nombre màxim de vots igual a 10 (deu), a més del seu propi i dels vots per casos de representació legal.

Del reglament assembleari

Art. 2 - Intervenció, participació i assistència a l’Assemblea
2.1. Les modalitats i els termes per participar en l’Assemblea estan indicats a l’avís de convocatòria publicat pel Consell d’Administració segons indiquen la llei i els estatuts.
2.2. Poden intervenir en l’Assemblea i exercir el dret a vot els socis que compleixin les condicions recollides a l’art. 26 dels estatuts.
2.3. Tenen dret a intervenir en l’Assemblea:
• Els administradors.
• Els membres del col•legi sindical.
• Els membres de la direcció.
• Els representants de la societat d’auditoria a la qual s’ha encarregat la certificació del balanç.
• Els administradors, auditors i dirigents de societats del grup.
• Els membres del Comitè Ètic.
• Els membres del Comitè d’àrbitres / Comitè de Recursos.

2.4. També poden participar en l’Assemblea treballadors no socis de l’empresa o de les empreses del grup i altres persones la presència de les quals sigui considerada útil pel Consell d’Administració o pel president de l’Assemblea amb motiu dels temes que s’hi tractaran o per al desenvolupament dels debats.

2.5. Hi poden assistir sense dret a intervenir, ni votar, professionals, consultors, experts, analistes financers, periodistes i persones diferents dels socis, si són expressament autoritzats pel Consell d’Administració o pel president de l’Assemblea. Els que estiguin acreditats per seguir els debats hauran de rebre una identificació dels encarregats de la societat a l’entrada i exhibir l’acreditació durant el desenvolupament de l’Assemblea.

2.6. El president, abans d’il•lustrar els temes de l’ordre del dia, informarà l’Assemblea de la participació i assistència a la reunió de les persones indicades en els apartats 3, 4 i 5 del present article.

Art. 3 - De la representació i de la delegació
3.1. Segons les disposicions de llei i dels estatuts en matèria de representació dels socis a l’Assemblea, també poden participar-hi, com a representació d’ens jurídics, dels socis menors i dels socis discapacitats, les persones que tinguin la seva representació legal encara que no siguin sòcies.

3.2. A l’efecte exclusiu de l’operativitat assembleària s’entén per “socis” fins i tot els representants no socis. En tot cas, aquests també es regeixen per les limitacions de vots i delegacions previstes a l’art. 26 dels estatuts.

3.3. La representació/delegació no pot atorgar-se als administradors, interventors, treballadors de la societat i de les que siguin controlades per aquesta, excepte en casos de representació legal.

3.4. Tota persona sòcia amb dret a intervenir en l’Assemblea pot representar-ne per delegació, segons el que indica l’estatut, només a 10 més, excepte en cas de representació legal, i aquesta delegació no pot ser atorgada a subjectes que no puguin ser delegats segons la normativa aplicable.

La delegació feta per escrit no pot ser atorgada amb el nom del representant en blanc. El representant només podrà ser substituït per qui aparegui expressament citat a la mateixa delegació de vot (art. 2372 del Codi civil).
La delegació, amb la signatura original del delegant, haurà d’anar acompanyada (sota pena d’invalidació) de la fotocòpia del document d’identitat d’aquest últim. En el cas de socis que no siguin persones físiques podrà exigir-se, amb la deguda antelació a la data de l’Assemblea, més documentació per comprovar la legitimitat de la seva intervenció en seu assembleària.

Art. 4 - Comprovació de la legitimitat de la intervenció en l’Assemblea i accés a la seu de la reunió
4.1. La comprovació de la legitimitat de la intervenció en l’Assemblea té lloc, a la seu on es desenvolupa la reunió, almenys 2 hores abans de l’horari fixat com a inici de l’Assemblea, excepte si s’estableixen altres consignes en l’avís de convocatòria.

4.2. Els legitimats per intervenir, participar i assistir a l’Assemblea hauran d’identificar-se amb un document d’identificació personal i amb el certificat exigit a l’avís de convocatòria davant del personal encarregat del control d’entrada.

4.3. Es consideren vàlides per participar en l’Assemblea només les delegacions i els poders realitzats per qualsevol participant vigents en el primer registre de l’entrada

4.4. Per agilitar la comprovació de la seva legitimitat per participar en l’Assemblea, les persones sòcies poden enviar la documentació que testifiqui aquesta legitimitat a la secretaria de l’empresa amb les modalitats i en els termes indicats a l’avís de convocatòria.

4.5. Per agilitar la comprovació dels poders representatius, els participants a l’Assemblea com a representació legal o voluntària amb dret a participar-hi poden enviar la documentació que testifiqui aquests poders a la secretaria de l’empresa amb les modalitats i en els termes indicats a l’avís de convocatòria.

4.6. El personal de control d’entrada, un cop comprovada la legitimitat per participar, entrega un “document d’admissió”, que cal conservar durant el desenvolupament de l’Assemblea i que cal mostrar en el cas que qualsevol persona del servei l’exigeixi.

A més, als socis se’ls entrega la fitxa que utilitzaran per exercir el vot propi i per representació durant les votacions previstes.

4.7. Formen quòrum totes les persones presents que siguin a la seu assembleària, entenent-se com a tal la part d’Assemblea situada després del pas de control d’entrada d’acreditacions de socis.

4.8. Llevat decisió del president de l’Assemblea, a les sales on es desenvolupa la reunió no es poden utilitzar aparells de gravació de cap mena.

Si el president permetés l’ús d’aquests aparells, està autoritzat a determinar-ne les condicions i els límits.

Art. 5 - Objeccions i desacords
5.1. En cas de desacord sobre el dret a participar en l’Assemblea la decisió recau inapel•lablement en el president de l’Assemblea, ajudat, si ho considera necessari, pels vicepresidents del Consell d’Administració, pel president del Col•legi Sindical i/o per advocats de confiança.

A prop de Fiare, a prop teu