Prevenció de blanqueig de capitals | Fiare Banca Etica

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRES LES MESURES DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME ESTABLERTES PER BANCA POPOLARE ETICA SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCA POPOLARE ETICA SCPA, Sucursal en España (en endavant la Entitat), és una entitat financera amb domicili a Bilbao, C/Santa Maria, 9 – 48005 Bilbao – C.I.F. W0055755C i inscrita en el Registre Mercantil de Bizkaia amb data set de juliol de dos mil catorze en el tom 5474, foli 13, inscripció 1 amb fulla BI-64593.

És una entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a España, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

Aquest compromís comporta l’aplicació de les polítiques i procediments escrits establerts en el compliment tant de la legislació espanyola, com d’aquella normativa internacional aplicable dins del territori nacional, essent supervisats, tant l’establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

Aquestes polítiques i procediments tenen com a objectiu la no utilització de l’estructura de l’Entitat per a la realització d’activitats que poguessin estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Les principals obligacions recollides en les mencionades polítiques i procediments consisteixen en:

 • Establiment de polítiques i procediments d’admissió de clients.
 • En tot cas, està prohibit l’establiment de relacions de negoci tant amb persones incloses a la llista pública de la Unió Europea de persones relacionades amb terrorisme, com amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
 • Establiment de mesures de diligència deguda a tots els clients. Aquestes mesures de diligència deguda, formades per les obligacions d’identificar, conèixer i realitzar un seguiment continuat de la relació de negocis, s’aplicaran en funció del risc assignat a cada client.
 • El coneixement de l’activitat del client implica més acciones que la mera aportació de documentació. Conservació digitalitzada dels documents identificatius i acreditatius de l’activitat dels clients durant un termini de deu anys.
 • Anàlisi d’operacions, a través d’eines informàtiques que permetin la detecció d’operacions sospitoses o inusuals.
 • Comunicació al Banc d’Espanya de totes aquelles operacions sospitoses d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
 • Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que sigui ben requerida per aquest organisme, bé d’obligada comunicació.
 • Formació a tots els treballadors de l’entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
 • Accés per part de tots els treballadors de l’entitat tant a les polítiques i procediments escrits interns, com a qualsevol modificació de les mateixes.
 • Auditoria anual per part d’un expert extern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, que analitza tant els procediments establerts en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, així com els seu compliment.
 • Establiment d’un Òrgan de Control Intern.

Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme són aplicades per BANCA POPOLARE ETICA SCPA, Sucursal  en España, són actualitzades en funció d’allò establert a la normativa vigent en cada moment.
Tota la informació institucional, econòmica i financera de l’entitat, així com, sobre els seus cooperativistes, membres del Consell Rector i de línies de negoci, pot ser obtinguda a través de la pàgina web:  http://www.fiarebancaetica.coop

A prop de Fiare, a prop teu