Política de crèdit | Fiare Banca Etica

Política de crèdit

La nostra política de crèdit defineix l'àmbit d'acció on es desenvolupa la nostra activitat creditícia, en coherència amb el nostre “Manifest Polític".

Les decisions, resultat d'aquesta política, són fonamentals per garantir la coherència entre l'activitat operativa, la missió estatutària i el nostre codi ètic, i estan a la base del pacte de confiança establert amb els nostres estalviadors i la nostra base social i clientela.

És indubtable la importància de la correcció i claredat dels procediments, del respecte a la normativa i d'una prudent gestió, però el procés del crèdit de Fiare Banca Etica es caracteritza per l'original capacitat d'avaluar el mèrit creditici en funció tant d'elements econòmics (l'anàlisi tècnica) com d'elements no econòmics (l'avaluació de la sensibilitat social, ambiental, ètica) dels projectes.

Pots verificar la coherència de la Política del Crèdit de Fiare Banca Etica a la secció “Amb els meus diners”.

Àmbits de finançament

Els diferents sectors susceptibles de ser finançats són :

 • sistema de benestar social: serveis sociosanitaris, habitatge social, microcrèdit assistencial;
 • eficiència energètica i energies renovables: aïllament d'immobles, cogeneració, energia solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica, hidroelèctrica;
 •  medi ambient: gestió de residus, reciclatge de matèries primeres, produccions ecocompatibles;
 • agricultura de proximitat: producció i comercialització de productes orgànics (ecològics); foment de canals curts de comercialització, grups de consum i processos de sobirania alimentària;
 • cooperació internacional: cooperació al desenvolupament reconeguda pel Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, i/o per institucions supranacionals, microfinances, finances ètiques i solidàries;
 • animació sociocultural: educació, cultura, esport, centres juvenils;
 • comerç just; entitats que treballen des d'aquí.

Els eventuals dubtes d'interpretació respecte als sectors susceptibles de finançament han de ser sotmesos a debat en el Comitè d'Ètica.

Activitats no finançables

Excloem la possibilitat de finançar les activitats econòmiques que obstaculitzen el desenvolupament humà, en particular:

 • producció i comercialització d'armes; activitats amb evident impacte negatiu en el medi ambient; ús i desenvolupament de fonts energètiques i de tecnologies perilloses per a l'ésser humà i el medi ambient;
 • explotació laboral infantil, violació dels drets humans.
 • cria intensiva d'animals que no respecti els criteris previstos pels estàndards de la certificació ecològica;
 • exclusió/marginació de minories de la població;
 • relació directa amb règims que notòriament no respecten els drets humans i/o són greument responsables de la destrucció del medi ambient;
 • activitats de recerca en el camp científic que condueixin a experimentació en subjectes febles o no tutelats o en animals;
 • mercantilització del sexe;
 • jocs d'atzar.

Avaluació de les sol•licituds de finançament

L'avaluació de les sol•licituds de finançament es basa en un indispensable coneixement del client, del seu projecte i els seus específics requeriments. Tots els finançaments són avaluats per l'estructura operativa de Fiare Banca Etica en funció de la capacitat econòmica i financera de devolució del préstec.

La determinació de l'impacte socioambiental dels crèdits concedits a les organitzacions s’efectua mitjançant una anàlisi èticosocial desenvolupada per una comissió d'avaluació èticosocial, formada per persones voluntàries de l'Organització Territorial de les persones i organitzacions sòcies - inscrites en un registre corresponent, que fan possible l'avaluació del mèrit creditici de la clientela també en funció d'indicadors no econòmics.

A prop de Fiare, a prop teu