MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Àrea de Persones Sòcies

Consulta els resultats de l'Assemblea

DESCOBREIX MÉS

Què és l’Assemblea?

La Asamblea de Personas Socias es el órgano soberano de Banca Etica y está abierto a todos los socios y socias. Es la mejor forma de garantizar que todo lo que hacemos está de acuerdo con tus principios.

Les modalitats en què es pot dur a terme l’assemblea es defineixen en el Reglament de l’assemblea.

A la data, més de 47.000 persones, organitzacions i empreses estan participant en al construcció d’un nou model bancari que generi impactes socials i ambientals positius. Una alternativa eficaç al finançament que especula i genera desigualtats.

L’Assemblea de Socis i Sòcies és l’òrgan sobirà de Banca Etica

Està obert a tots els socis i sòcies que faci un mínim de noranta dies que hi estiguin inscrits.

Regeix el principi de vot individual “un soci/sòcia, un vot”

Cada persona sòcia té dret a un únic vot, independentment del nombre d’accions subscrites.

L’Assemblea de Socis i Sòcies es reuneix en convocatòria ordinària almenys una vegada l’any

Ocasionalment se’n pugui celebrar una convocatòria extraordinària.

La participación en la Asamblea también podrá realizarse online

A través d’un procediment especial que garanteix la identificació i el vot.

Socis i sòcies totals: 47.425

Tipus
Àrea geogràfica
Dades actualitzades el 31/12/2022

L’Assemblea, d’acord amb el que estableixen els Estatuts:

  • aprova el balanç i decideix la destinació dels beneficis;nomena els administradors/ores i consellers/eres i els revoca;

  • nomena als Administradors/es i Consellers/es i procedeix a la seva revocació;

  • prèvia consulta al Consell de Vigilància, contracta una societat auditora a la qual confiarà el control comptable, i també la revoca;

  • determina l’import de la remuneració que correspondrà als administradors/ores i a la societat auditora encarregada del control comptable;

  • determina l’import de la remuneració que correspondrà als consellers/eres d’acord amb el que preveu l’article 41;

  • aprova la política de remuneracions, i també els possibles plans de remuneració basats en instruments financers per als administradors/ores –inclosos els qui tinguin càrrecs especials–, els empleats/ades o els col·laboradors/ores no vinculats a la societat de relacions laborals dependents.


Ocasionalment, podrà convocar-se l’Assemblea Extraordinària d’Accionistes en els casos previstos per la Llei i els Estatuts de Banca Etica.


L’Assemblea Extraordinària decideix sobre:

  • modificacions dels estatuts, exceptuant el que està disposat en l’article 37;

  • nomenament, revocació, substitució i facultats dels liquidadors;

  • qualsevol altra matèria atribuïda per la llei a la seva competència.

Vols saber-ne més?