TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Área de Persoas Socias

Descobre os resultados da Asemblea

Resultados

Que é a Asemblea?

A Asemblea de Persoas Socias é o órgano soberano de Banca Etica e está aberta a todas as socias e socios. É a mellor forma de garantir que todo o que facemos se aliña cos teus principios.

As modalidades nas que se pode desenvolver a Asemblea están definidas no Regulamento da Asemblea.

A día de hoxe, máis de 47.000 persoas, organizacións e empresas están participando na construción dun novo modelo bancario que xere impactos sociais e ambientais positivos. Unha alternativa eficaz ao financiamento que especula e xera desigualdades.

É o órgano soberano de Banca Eticade Banca Etica

Está aberta a todas as persoas socias que leven inscritas un mínimo de noventa días.

Rexe o principio do voto individual «unha persoa socia, un voto»

Cada persoa socia ten dereito a un único voto, con independencia do número de accións subscritas.

A Asemblea de Persoas Socias reúnese en convocatoria ordinaria cando menos unha vez ao ano

Ocasionalmente se pode celebrar unha convocatoria extraordinaria.

A participación na Asemblea tamén poderá realizarse en liña

A través dun procedemento especial que garante a identificación e o voto.

Socios e socias totais: 47.425

Tipo
Área xeográfica
Datos actualizados el 31/12/2022

Consonte o establecido nos Estatutos:

  • aproba o balance e decide o destino dos beneficios;

  • nomea os/as Administradores/as e os/as Conselleiros/as e procede á súa revogación;

  • contrata, previa consulta á Xunta de Revisión, unha Sociedade Auditora á que confiará o control contable, así como procede á súa revogación;

  • determina o montante da remuneración que corresponderá aos/ás Administradores/as e á Sociedade Auditora encargada do control contable;

  • determina o montante da remuneración que corresponderá aos/ás Conselleiros/as consonte o previsto no artigo 41;

  • aproba a política de remuneracións, así como os posibles plans de remuneración baseados en instrumentos financeiros para os/as Administradores/as —incluídos/as aqueles/as que ostenten cargos especiais—, os empregados/as ou os/as colaboradores/as non ligados á sociedade de relacións laborais dependentes.

Ocasionalmente, poderá convocarse a Asemblea Extraordinaria de Accionistas nos casos previstos pola Lei e os Estatutos de Banca Etica.

A Asemblea Extraordinaria decide sobre:

  • modificacións dos estatutos, agás o disposto no artigo 37;

  • nomeamento, revogación, substitución e facultades dos liquidadores;

  • calquera outra materia atribuída pola lei á súa competencia.

Queres saber máis?