TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES

Xa es clienta/e?

Delegacións

Se es particular, chama ao teléfono 900 897 963

Delegación Bilbao

C/ Santa María 9, 48005 Bilbao. Pide a túa cita previa.

«Información consonte o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679. Conforme o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD), informámoste de que os teus datos persoais, facilitados libremente por ti, serán tratados por Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (o «Banco») con domicilio social en Via N. Tommaseo, 7 – Padua, en calidade de Responsable do Tratamento para as seguintes finalidades: A) a xestión das súas solicitudes de contacto, asistencia e outras informacións. Algúns datos, como a indicación da provincia, solicítanse exclusivamente para facilitar a resposta á túa solicitude de información ou para fixar unha cita connosco e contactar, de ser preciso, coa nosa sucursal correspondente. Outros datos, como os datos de contacto, solicítanse para facilitar as operacións mencionadas. O tratamento dos teus datos para a finalidade (A) basease na necesidade de executar correctamente o contrato do que ti es parte ou as medidas precontractuais adoptadas polo Banco a petición túa (art. 6(1)(b) RXPD). Os datos que nos comuniques non se conservarán máis tempo do estritamente necesario para tramitar a túa solicitude. Pregámoste que, en caso de desexar achegar un anexo coa túa comunicación, non envíes datos persoais (teus ou de terceiros), agás de ser estritamente necesario para a correcta tramitación da túa solicitude, preferindo o envío de información anonimizada. Os datos persoais facilitados non se difundirán, senón que serán tratados por persoal autorizado polo Responsable do Tratamento, así como por terceiros que prestan servizos específicos por conta do Responsable do Tratamento (como, por exemplo, provedores de servizos de desenvolvemento e mantemento de plataformas web; empresas das que se serve o Banco para o envío de correo en papel ou para contactar telefonicamente coa súa clientela). Calquera comunicación de datos a terceiros, responsables autónomos do tratamento, poderá ter lugar para o correcto cumprimento dos fins establecidos no punto (A), para cumprir con obrigas legais específicas ou a pedimento das autoridades xudiciais. Os datos persoais tamén poderán ser transferidos a Terceiros Países, entendéndose por tales os países non-pertencentes á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo. De suceder isto, o Banco declara e garante que cumpre co disposto no capítulo V do Regulamento (UE) 2016/679, polo que a transferencia só terá lugar a Terceiros Países recoñecidos pola Comisión Europea por ter un nivel axeitado de protección dos datos persoais ou, se este non fose o caso, só suxeita á aceptación previa de Cláusulas Contractuais Tipo destinadas a garantir unha protección adecuada dos datos persoais transferidos. Alternativamente, poderá valorarse a existencia dalgunha das excepcións previstas no artigo 49 do RXPD. Por último, lembra que, consonte os artigos 15 e seguintes do RXPD, tes dereito a obter confirmación da existencia ou inexistencia de datos que te concirnan, a acceder a eles, a ser informada/o da fonte dos datos e dos fins e métodos do tratamento, a que se actualicen, rectifiquen ou completen, e a que se supriman se se tratan infrinxindo a lei ou se se aplica un dos motivos especificados no artigo 17 do RXPD. Para exercer os teus dereitos en virtude dos artigos 15 e seguintes do RXPD, así como para recibir máis información sobre o tratamento dos teus datos persoais, podes dirixirte directamente aos nosos departamentos, ou presentar unha solicitude por escrito utilizando o formulario dispoñible no sitio web do Banco, na sección «Política de privacidade e cookies», á atención do Responsable de Protección de Datos: DPO@bancaetica.com. De te queixar dunha violación no tratamento dos teus datos persoais (por exemplo, a inclusión indebida dos teus datos persoais en listaxes de correo ou no sitio web do banco), podes presentar unha queixa formal perante a Oficina de Reclamacións – Servizo de Asesoría Xurídica – Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Padua – reclami@bancaetica.com. Ten en conta que o prazo de resposta após a túa solicitude, segundo os artigos 15 e seguintes, é dun (1) mes, prorrogable a dous (2) meses en casos de especial complexidade; nestes casos, o Banco proporcionarache cando menos unha comunicación provisional no prazo dun (1) mes, informándote de que se tivo en conta a túa solicitude. De considerar que o tratamento dos teus datos por parte do Responsable incumpre o RXPD, poderás presentar unha reclamación perante a autoridade de control.»

(*) Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios.

Vaites, algo foi mal

Delegación Barcelona

C/ Còrsega 495, 08010 Barcelona. Pide a túa cita previa.

«Información consonte o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679. Conforme o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD), informámoste de que os teus datos persoais, facilitados libremente por ti, serán tratados por Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (o «Banco») con domicilio social en Via N. Tommaseo, 7 – Padua, en calidade de Responsable do Tratamento para as seguintes finalidades: A) a xestión das súas solicitudes de contacto, asistencia e outras informacións. Algúns datos, como a indicación da provincia, solicítanse exclusivamente para facilitar a resposta á túa solicitude de información ou para fixar unha cita connosco e contactar, de ser preciso, coa nosa sucursal correspondente. Outros datos, como os datos de contacto, solicítanse para facilitar as operacións mencionadas. O tratamento dos teus datos para a finalidade (A) basease na necesidade de executar correctamente o contrato do que ti es parte ou as medidas precontractuais adoptadas polo Banco a petición túa (art. 6(1)(b) RXPD). Os datos que nos comuniques non se conservarán máis tempo do estritamente necesario para tramitar a túa solicitude. Pregámoste que, en caso de desexar achegar un anexo coa túa comunicación, non envíes datos persoais (teus ou de terceiros), agás de ser estritamente necesario para a correcta tramitación da túa solicitude, preferindo o envío de información anonimizada. Os datos persoais facilitados non se difundirán, senón que serán tratados por persoal autorizado polo Responsable do Tratamento, así como por terceiros que prestan servizos específicos por conta do Responsable do Tratamento (como, por exemplo, provedores de servizos de desenvolvemento e mantemento de plataformas web; empresas das que se serve o Banco para o envío de correo en papel ou para contactar telefonicamente coa súa clientela). Calquera comunicación de datos a terceiros, responsables autónomos do tratamento, poderá ter lugar para o correcto cumprimento dos fins establecidos no punto (A), para cumprir con obrigas legais específicas ou a pedimento das autoridades xudiciais. Os datos persoais tamén poderán ser transferidos a Terceiros Países, entendéndose por tales os países non-pertencentes á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo. De suceder isto, o Banco declara e garante que cumpre co disposto no capítulo V do Regulamento (UE) 2016/679, polo que a transferencia só terá lugar a Terceiros Países recoñecidos pola Comisión Europea por ter un nivel axeitado de protección dos datos persoais ou, se este non fose o caso, só suxeita á aceptación previa de Cláusulas Contractuais Tipo destinadas a garantir unha protección adecuada dos datos persoais transferidos. Alternativamente, poderá valorarse a existencia dalgunha das excepcións previstas no artigo 49 do RXPD. Por último, lembra que, consonte os artigos 15 e seguintes do RXPD, tes dereito a obter confirmación da existencia ou inexistencia de datos que te concirnan, a acceder a eles, a ser informada/o da fonte dos datos e dos fins e métodos do tratamento, a que se actualicen, rectifiquen ou completen, e a que se supriman se se tratan infrinxindo a lei ou se se aplica un dos motivos especificados no artigo 17 do RXPD. Para exercer os teus dereitos en virtude dos artigos 15 e seguintes do RXPD, así como para recibir máis información sobre o tratamento dos teus datos persoais, podes dirixirte directamente aos nosos departamentos, ou presentar unha solicitude por escrito utilizando o formulario dispoñible no sitio web do Banco, na sección «Política de privacidade e cookies», á atención do Responsable de Protección de Datos: DPO@bancaetica.com. De te queixar dunha violación no tratamento dos teus datos persoais (por exemplo, a inclusión indebida dos teus datos persoais en listaxes de correo ou no sitio web do banco), podes presentar unha queixa formal perante a Oficina de Reclamacións – Servizo de Asesoría Xurídica – Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Padua – reclami@bancaetica.com. Ten en conta que o prazo de resposta após a túa solicitude, segundo os artigos 15 e seguintes, é dun (1) mes, prorrogable a dous (2) meses en casos de especial complexidade; nestes casos, o Banco proporcionarache cando menos unha comunicación provisional no prazo dun (1) mes, informándote de que se tivo en conta a túa solicitude. De considerar que o tratamento dos teus datos por parte do Responsable incumpre o RXPD, poderás presentar unha reclamación perante a autoridade de control.»

(*) Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios.

Vaites, algo foi mal

Delegación Madrid

Paseo Marqués de Zafra 6, 28028. Pide a túa cita previa.

«Información consonte o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679. Conforme o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD), informámoste de que os teus datos persoais, facilitados libremente por ti, serán tratados por Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni (o «Banco») con domicilio social en Via N. Tommaseo, 7 – Padua, en calidade de Responsable do Tratamento para as seguintes finalidades: A) a xestión das súas solicitudes de contacto, asistencia e outras informacións. Algúns datos, como a indicación da provincia, solicítanse exclusivamente para facilitar a resposta á túa solicitude de información ou para fixar unha cita connosco e contactar, de ser preciso, coa nosa sucursal correspondente. Outros datos, como os datos de contacto, solicítanse para facilitar as operacións mencionadas. O tratamento dos teus datos para a finalidade (A) basease na necesidade de executar correctamente o contrato do que ti es parte ou as medidas precontractuais adoptadas polo Banco a petición túa (art. 6(1)(b) RXPD). Os datos que nos comuniques non se conservarán máis tempo do estritamente necesario para tramitar a túa solicitude. Pregámoste que, en caso de desexar achegar un anexo coa túa comunicación, non envíes datos persoais (teus ou de terceiros), agás de ser estritamente necesario para a correcta tramitación da túa solicitude, preferindo o envío de información anonimizada. Os datos persoais facilitados non se difundirán, senón que serán tratados por persoal autorizado polo Responsable do Tratamento, así como por terceiros que prestan servizos específicos por conta do Responsable do Tratamento (como, por exemplo, provedores de servizos de desenvolvemento e mantemento de plataformas web; empresas das que se serve o Banco para o envío de correo en papel ou para contactar telefonicamente coa súa clientela). Calquera comunicación de datos a terceiros, responsables autónomos do tratamento, poderá ter lugar para o correcto cumprimento dos fins establecidos no punto (A), para cumprir con obrigas legais específicas ou a pedimento das autoridades xudiciais. Os datos persoais tamén poderán ser transferidos a Terceiros Países, entendéndose por tales os países non-pertencentes á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo. De suceder isto, o Banco declara e garante que cumpre co disposto no capítulo V do Regulamento (UE) 2016/679, polo que a transferencia só terá lugar a Terceiros Países recoñecidos pola Comisión Europea por ter un nivel axeitado de protección dos datos persoais ou, se este non fose o caso, só suxeita á aceptación previa de Cláusulas Contractuais Tipo destinadas a garantir unha protección adecuada dos datos persoais transferidos. Alternativamente, poderá valorarse a existencia dalgunha das excepcións previstas no artigo 49 do RXPD. Por último, lembra que, consonte os artigos 15 e seguintes do RXPD, tes dereito a obter confirmación da existencia ou inexistencia de datos que te concirnan, a acceder a eles, a ser informada/o da fonte dos datos e dos fins e métodos do tratamento, a que se actualicen, rectifiquen ou completen, e a que se supriman se se tratan infrinxindo a lei ou se se aplica un dos motivos especificados no artigo 17 do RXPD. Para exercer os teus dereitos en virtude dos artigos 15 e seguintes do RXPD, así como para recibir máis información sobre o tratamento dos teus datos persoais, podes dirixirte directamente aos nosos departamentos, ou presentar unha solicitude por escrito utilizando o formulario dispoñible no sitio web do Banco, na sección «Política de privacidade e cookies», á atención do Responsable de Protección de Datos: DPO@bancaetica.com. De te queixar dunha violación no tratamento dos teus datos persoais (por exemplo, a inclusión indebida dos teus datos persoais en listaxes de correo ou no sitio web do banco), podes presentar unha queixa formal perante a Oficina de Reclamacións – Servizo de Asesoría Xurídica – Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Padua – reclami@bancaetica.com. Ten en conta que o prazo de resposta após a túa solicitude, segundo os artigos 15 e seguintes, é dun (1) mes, prorrogable a dous (2) meses en casos de especial complexidade; nestes casos, o Banco proporcionarache cando menos unha comunicación provisional no prazo dun (1) mes, informándote de que se tivo en conta a túa solicitude. De considerar que o tratamento dos teus datos por parte do Responsable incumpre o RXPD, poderás presentar unha reclamación perante a autoridade de control.»

(*) Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios.

Vaites, algo foi mal

Contacta connosco

Inicia o chat para falar cun dos nosos operadores

Queres saber máis?

Consulta as nosas preguntas frecuentes

Os nosos principios

Queremos mudar as regras do mercado financeiro a través da transparencia e a responsabilidade social