MIDA DEL TEXT
CONTRAST ALT (CLAR)
CONTRAST ALT (FOSC)
FONTS ACCESSIBLES

Finances ètiques

Totes les novetats sobres les finances ètiques

Etica e cooperativa

Nou conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per ampliar el crèdit municipal

Castellano

Fiare Banca Etica ha firmat amb l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Finances Ètiques un nou conveni de col·laboració que permet l’obertura de dues línies de finançament de fins a 2.000.000 euros cadascuna. És una mesura específica per a entitats barcelonines d’economia social i solidària (ESS) afectades econòmicament per la crisi sanitària i que demanin finançament.

L’objectiu és ajudar a les organitzacions i empreses del sector a afrontar millor els efectes econòmics de la pandèmia i, simultàniament, garantir que aquestes poden seguir cobrint les necessitats de la ciutadania.

El Fons de Crèdit Municipal, participat per igual entre el govern municipal, la Fundació Fiare, Fiare Banca Etica i Coop 57, s’adreça a cobrir la possible morositat dels nous projectes. Les entitats de finances ètiques i l’Ajuntament de Barcelona van crear el conveni de col·laboració al 2017 per garantir el finançament de nous projectes d’ESS a la ciutat.

Els nous convenis, signats durant el mes de juny i juliol, han permès augmentar fins els 2.000.0000 d’euros cadascuna de les dues línies per garantir que més entitats puguin accedir-hi. A més, s’amplia el perfil de les sol·licitants i els conceptes: s’estén a totes les entitats de l’ESS barcelonines i permet cobrir necessitats de liquiditat o refinançament de passius. 

Els instruments financers disponibles de les línies de finançament específica són:

 • Pòlisses de crèdit;
 • Préstecs a amortitzar en quotes mensuals per aportar liquiditat a entitats afectades per la situació de confinament i l’estat d’alarma;
 • Refinançament de passius motivats pels efectes econòmics de la covid-19;
 • Préstecs per a finançar inversions necessàries per afrontar en millors condicions els efectes econòmics de la covid-19;
 • Projectes de reactivació econòmica per superar els efectes econòmics;
 • Avançaments de subvencions el pagament de les quals s’ha endarrerit a causa del decret d’estat d’alarma i dels efectes de la covid-19.

______________________________________________________

Nuevo convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para ampliar el crédito municipal 

Fiare Banca Etica ha firmado con el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Finanzas Éticas un nuevo convenio de colaboración, que permite la apertura de dos líneas de financiación de hasta 2.000.000 euros cada una. Es una medida específica para entidades barcelonesas de economía social y solidaria (ESS) afectadas económicamente por la crisis sanitaria y que soliciten financiación. 

El objetivo es ayudar a las organizaciones y empresas del sector a afrontar mejor los efectos económicos de la pandemia y, simultáneamente, garantizar que estas pueden seguir cubriendo las necesidades de la ciudadanía.

El Fondo de Crédito Municipal, participado por igual entre el gobierno municipal, Fiare Banca Etica, la Fundación Fiare y Coop 57, se dirige a cubrir la posible morosidad de los nuevos proyectos. Las entidades de finanzas éticas y el Ayuntamiento de Barcelona crearon el convenio de colaboración al 2017 para garantizar la financiación de nuevos proyectos de ESS en la ciudad.

Los nuevos convenios, firmados durante el mes de junio y julio, han permitido aumentar hasta los 2.000.0000 de euros cada una de las dos líneas para garantizar que más entidades puedan acceder. Además, se amplía el perfil de las solicitantes y los conceptos: se extiende a todas las entidades de la ESS barcelonesas y permite cubrir necesidades de liquidez o refinanciación de pasivos.

Los instrumentos financieros disponibles de las líneas de financiación específica son:

 • Pólizas de crédito;
 • Préstamos a amortizar en cuotas mensuales para aportar liquidez a entidades afectadas por la situación de confinamiento y el estado de alarma;
 • Refinanciación de pasivos motivados por los efectos económicos de la covid-19;
 • Préstamos para financiar inversiones necesarias para afrontar en mejores condiciones los efectos económicos de la covid-19;
 • Proyectos de reactivación económica para superar los efectos económicos;
 • Adelantos de subvenciones el pago de las cuales se ha atrasado a causa del decreto de estado de alarma y de los efectos de la covid-19.