MIFID | Fiare Banca Etica

MIFID

Aquesta pàgina il•lustra les noves normatives sobre els serveis d'inversió. Es tracta d'informació que et serà útil per seguir amb atenció, i també amb confiança, la relació que tens amb Banca Popolare Etica i amb el sector financer en general.
L'1 de novembre de 2007 va entrar en vigor en tots els països membres de la Unió Europea i, per tant, també a Itàlia, una nova normativa sobre els serveis d'inversió, anomenada MiFID (Directiva sobre Mercats d'Instruments Financers) que té com a objectiu garantir un major integració alcalde i transparència dels mercats europeus i una millor tutela dels estalviadors.
Les principals novetats d’aquesta normativa comportaran alguns canvis en el funcionament i la relació entre el banc i el client.
MiFID obliga als bancs a classificar als seus clients, tenint en compte certes característiques, en una de les següents tres categories:

 •  Clients al detall
 • Clients Professionals
 • Contraparts qualificades

A cada una d'aquestes categories se li atorga un nivell diferent de protecció que es reflecteix en particular en les obligacions que cada banc està obligat a respectar.

A la categoria client al detall se li reserva la màxima tutela pel que fa a:

 1.  L'amplitud de la informació que el banc està obligat a facilitar,
 2. Les comprovacions de "idoneïtat" i de "adequació" dels Serveis sol•licitats i / o oferts i de les operacions realitzades.

Pel que fa a la informació, aquesta concerneix:
• al Banc i als serveis prestats;
• al tipus i els riscos dels instruments financers oferts;

 • a les mesures realitzades per salvaguardar els instruments financers o els fons de la clientela;
 • als costos de les càrregues relacionats amb els instruments financers i / o els serveis prestats;
 •  a l’existència i els termes de possibles drets de garantia o privilegis que el banc té o podria posseir sobre les eines financeres o els fons de clients, o de possibles drets de compensació que el banc respecte a aquests;
 • a la Gestió dels conflictes d'interessos respecte al banc;
 • a la política d'incentius adoptada pel banc;
 • a la política de transmissió de les ordres adoptada pel banc i la d'execució adoptada per L'intermediari seleccionat pel banc per actuar als Mercats

Pel que fa a les comprovacions d'idoneïtat i adequació dels Serveis sol•licitats i / o oferts i de les operacions realitzades, el banc està obligat a demanar als seus clients Informació sobre:

 1. els seus coneixements i experiència en matèria d'inversions en instruments financers
 2. la seva situació financera
 3.  Els seus objectius d'inversió

La informació a què fa referència el punt 1 li serveix al banc per poder avaluar si l'instrument financer proposat o sol•licitat és apropiat per al client. L'adquisició per part del banc de la informació a què fan referència els punts 2 i 3 és necessària perquè el client pugui gaudir del servei d'assessorament en matèria d'inversions que el banc pot prestar.
Per poder garantir la màxima tutela i transparència hem inclòs el teu perfil entre els clients al detall.

En qualsevol cas se't permet passar a la categoria dels clients professionals, en la qual estan classificats tant subjectes "de dret" (exemple: bancs, empreses d'inversió, empreses d'assegurances, societats de gestió de l'estalvi, fons de pensions, empreses de grans dimensions, és a dir les que tenen com a mínim dos dels següents requisits: a) total de balanç no inferior a 20 milions d'euros, b) facturació neta no inferior a 40 milions d'euros, c) fons propis no inferiors a 2 milions d'euros), com a subjectes "sobre comanda", clients al detall, és a dir, que, en cas que tinguin certs requisits, poden sol•licitar ser tractats com a professionals.

En l'últim cas la normativa preveu que el client al detall demostri que compleix com a mínim dos dels següents requisits:

 1. el client ha realitzat operacions d'una envergadura significativa en el mercat rellevant amb una periodicitat mitjana de 10 operacions per trimestre en els quatre trimestres anteriors;
 2. el valor de la cartera en instruments financers del client, inclosos els dipòsits en efectiu, ha de ser superior a 500.000 euros;
 3. el client treballa o ha treballat en el sector financer com a mínim durant un any en un lloc professional que impliqui el coneixement de les operacions o dels serveis previstos.

En qualsevol cas el banc preveu una valoració de la competència, experiència i coneixements del client i té la facultat d'acceptar o no la seva sol•licitud.
Atès que de la categoria clients professionals formen part subjectes que posseeixen experiències, competències i coneixements especials que porten a considerar que aquests són capaços d'assumir conscientment les seves decisions d'inversió, el procediment per valorar l'adequació se simplifica, mentre que la valoració de la idoneïtat es pot ometre.
La categoria de les contraparts qualificades representa la part de clients professionals que no necessita cap tutela.

Et convidem a acudir a la teva Sucursal de referència, després d'haver concertat una cita, per:

 • examinar i conèixer el "Document Informatiu que indica la informació sobre el banc i els serveis prestats"
 • examinar i conèixer la següent documentació que cal signar, tal com preveu la normativa:
 1. "Document Sintètic de l'estratègia de transmissió de les ordres"
 2. "Document sobre la gestió dels conflictes d'interessos"
 3. "Nou Contracte per a la prestació de serveis d'inversió"
 • omplir i signar el qüestionari necessari per traçar el seu perfil respecte als seus coneixements i experiències financeres, la seva situació financera i els seus objectius d'inversió

Et recordem que en cas de dipòsit conjunt, caldrà que tots els cotitulars acudeixin a la Sucursal per examinar, conèixer i signar la documentació prevista.

A prop de Fiare, a prop teu