TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

Compartir valores con tu banco es fundamental

Euskera  Català

Entrevistamos a Nora Barea y Ramón Barea promotores de Pabellón 6. Un proyecto en torno a las artes escénicas con espacio de exihibición y centro especializado en nuevos lenguajes.

¿Qué os impulsó a cambiar de banco y elegir Fiare Banca Etica?

El hartazgo con la banca tradicional. La desconfianza continuada de estas bancas tradicionales hacia las asociaciones como la nuestra, que a pesar de llevar 9 años de demostrada solvencia y apoyo institucional, a la hora de pedir ayuda financiera en determinados momentos siempre existía una negación inmediata por ser  asociación.

Quisimos probar con Fiare Banca Etica y desde el primer momento además de interesarnos su política de cooperación y solidaridad se nos trató como una asociación con potencial y necesidades fácilmente adaptables a la filosofía de esta banca.

Hay muchas personas que no entienden que la cuenta corriente tenga un coste, ¿qué piensas al respecto?

Creemos que el problema no es el coste que pueda tener la cuenta corriente, si no en qué se invierten  esos ingresos. Cuando es para enriquecer a unos pocos a costa de otros eso no es correcto pero si esos ingresos se utilizan para la ayuda y financiación de otras entidades, asociaciones para que puedan continuar con sus proyectos bienvenidos son los costes moderados de cualquier cosa.

¿Qué opinas del sistema bancario en general?

El sistema bancario en general parece que está creado para el enriquecimiento de una parte a costa de los ahorros de unos pocos y lejos de facilitar y ayudar a los usuarios cada vez entorpece y encarece más la gestión económica de empresas, asociaciones y particulares.

¿Qué importancia tiene para ti que tu banco tenga los mismos valores que tú?

Compartir valores es fundamental ya que de lo contrario siempre sientes que estás siendo utilizado para otros fines que no son los que tú quieres o deseas.

¿Es importante para ti saber qué financia tu dinero?

Importantísimo. Ser conocedor de a qué  proyecto o institución con nombre y apellido va tu dinero te da confianza en la banca en la que depositas tus ingresos.

¿Qué sector te gustaría que financiaran?

Lógicamente uno de los sectores que necesita mucha  ayuda de cualquier lugar es el nuestro, el sector cultural, azotado por cada crisis que nos llega. También creemos que cualquier asociación sin ánimo de lucro y con fines sociales es una gran candidata a ser apoyada sin peros y con firmeza.

https://pabellon6.org

_______________________________________________________

Elkarrizketa Pabellón6-ko Nora Bareari eta Ramon Bareari

Zerk bultzatu zintuzten bankuz aldatu eta Fiare Banca Etica aukeratzera?

Banketxe tradizionalekin nekatuta geunden. Banketxe tradizional horiek mesfidati jokatzen dute gure elkartearen modukoekin, nahiz eta bederatzi urte daramatzagun fidagarriak garela eta erakundeen babesa dugula erakusten. Une jakin batzuetan finantza-laguntza eskatzean, ukatu egiten ziguten berehala, elkarte bat izateagatik.
Fiare Banca Etica banketxearekin probatzea erabaki genuen, eta, hasiera-hasieratik, banketxearen filosofiara erraz egokitzeko beharrak eta potentziala duen elkarte gisa tratatu gintuzten. Gainera, interesgarria iruditzen zaigu banketxearen lankidetza- eta elkartasun-politika.

Jende askok ez du ulertzen kontu korronteak kostu bat izatea; zer iruditzen zaizu hori?

Gure ustez arazoa ez da kontu korronteak kostu bat izatea, sarrera horiek zertan inbertitzen diren baizik. Gutxi batzuk beste batzuen kontura aberasteko bada, ez da zuzena; baina, sarrera horiek beste erakunde eta elkarte batzuei laguntzeko eta finantziazioa emateko erabiltzen badira, beren proiektuekin jarraitu ahal izateko, kostu neurridunak dira, beste edozer gauzatan bezala.

Zer iritzi duzu, oro har, banku-sistemari buruz?

Oro har, badirudi banku-sistema alderdi bat gutxi batzuen aurrezkien kontura aberasteko sortuta dagoela; erabiltzaileei lagundu eta gauzak erraztu beharrean, gero eta gehiago zailtzen eta garestitzen dute enpresen, elkarteen eta partikularren kudeaketa ekonomikoa.

Zuretzat garrantzitsua al da zure banketxeak zure balio berak izatea, eta, hala bada, zer neurritan?

Funtsezkoa da balio berak izatea; bestela, beti sentitzen duzu zuk nahi ez duzun xedeetarako erabiltzen zaituztela.

Zuretzat garrantzitsua al da zure banketxeak zure balio berak izatea, eta, hala bada, zer neurritan?

Funtsezkoa da balio berak izatea; bestela, beti sentitzen duzu zuk nahi ez duzun xedeetarako erabiltzen zaituztela.
Zuretzat garrantzitsua al da zure banketxeak zer finantzatzen duen jakitea?
Oso garrantzitsua. Zure dirua zer proiektutara edo erakundetara doan jakiteak, izen-abizen eta guzti, konfiantza eragiten dizu zure sarrerak gordetzen dituen bakuarengan.

Zer sektore finantzatzea nahiko zenuke?

Pentsatzekoa denez, gure sektoreak, kultura-sektoreak, laguntza handia behar du, laguntza edozein lekutatik datorrela ere, iritsi zaizkigun krisiek jota baikaude. Halaber, uste dugu irabazi asmorik gabeko eta xede sozialeko edozein elkarteri ere lagunduko geniokeela inolako baldintzarik edo zalantzarik gabe.

https://pabellon6.org

__________________________________________________________________________

Compartir valors amb el teu banc és fonamental

Entrevistem a Nora Barea i Ramón Barea promotors de Pavelló 6. Un projecte entorn de les arts escèniques amb espai d’exihibició i centre especialitzat en nous llenguatges.

Què us va impulsar a canviar de banc i triar Fiare Banca Etica?

El cansament amb la banca tradicional. La desconfiança continuada d’aquestes banques tradicionals cap a les associacions com la nostra, que malgrat portar 9 anys de demostrada solvència i suport institucional, a l’hora de demanar ajuda financera en determinats moments sempre existia una negació immediata per ser associació.

Vam voler provar amb Fiare Banca Etica i des del primer moment a més d’interessar-nos la seva política de cooperació i solidaritat se’ns va tractar com una associació amb potencial i necessitats fàcilment adaptables a la filosofia d’aquest banc.

Hi ha moltes persones que no entenen que el compte corrent tingui un cost, què penses sobre aquest tema?

Creiem que el problema no és el cost que pugui tenir el compte corrent, si no en què s’inverteixen aquests ingressos. Quan és per a enriquir a uns pocs a costa d’uns altres això no és correcte però si aquests ingressos s’utilitzen per a l’ajuda i finançament d’altres entitats, associacions perquè puguin continuar amb els seus projectes benvinguts són els costos moderats de qualsevol cosa.

Què opines del sistema bancari en general?

El sistema bancari en general sembla que està creat per a l’enriquiment d’una part a costa dels estalvis d’uns pocs i lluny de facilitar i ajudar als usuaris cada vegada entorpeix i encareix més la gestió econòmica d’empreses, associacions i particulars.

Quina importància té per a tu que el teu banc tingui els mateixos valors que tu?

Compartir valors és fonamental ja que en cas contrari sempre sents que estàs sent utilitzat per a altres fins que no són els que tu vols o desitges.

És important per a tu saber què finança els teus diners?

Importantíssim. Ser coneixedor de quin projecte o institució amb nom i cognom van els teus diners et dóna confiança en la banca en la qual diposites els teus ingressos.

Quin sector t’agradaria que financessin?

Lògicament un dels sectors que necessita molta ajuda de qualsevol lloc és el nostre, el sector cultural, assotat per cada crisi que ens arriba. També creiem que qualsevol associació sense ànim de lucre i amb finalitats socials és una gran candidata a ser recolzada amb fermesa.

https://pabellon6.org