TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Historias de impacto positivo

Descubre qué financia tu dinero

Etica e cooperativa

Food Coop, primer supermercat cooperatiu de Barcelona

Castellano

Food Coop és el primer supermercat cooperatiu de Barcelona, gestionat per les persones sòcies i clientes, ofereix un model de consum sostenible i conscient. El seu objectiu és oferir preus assequibles sense reduir la qualitat del producte i apostar per una alimentació ecològica i de proximitat.

En quina data va obrir Foodcoop BCN i amb quants socis compta actualment?

Foodcoop BCN va obrir les seves portes el passat 8 de febrer en un local del Passatge d’Aragó número 9, a l’Eixample Esquerra de Barcelona. Ara just fa un any, al febrer del 2021, el projecte comptava amb  90 sòcies. I just un any després hem assolit la xifra de 500.

Quines dificultats heu hagut de travessar?

Arribar a l’obertura ha estat un procés llarg. La idea d’impulsar un supermercat cooperatiu a Barcelona sorgeix quan un grup divers de 250 persones es reuneix el 15 de març del 2018 (Dia de les persones consumidores) a les Cotxeres de Sants.

Llavors, moltes de les assistents acudeixen a la trobada inspirades pels debats existents al voltant de fer un salt d’escala en el marc del cooperativisme agroecològic i per la projecció del documental Food Coop, que relata la història de Food Coop Park Slope: un supermercat cooperatiu amb més de 17.000 membres i on el 70% del treball el fan les persones sòcies, que contribueixen en el funcionament del supermercat. Així, el maig d’aquest any es va constituir l’Associació per l’Impuls dels Supermercats Cooperatius i el Mercat Social (Food Coop BCN) amb l’objectiu de treballar en l’impuls del primer supermercat cooperatiu i participatiu a la ciutat.

El projecte avançava amb pas ferm, però va arribar la pandèmia de Covid-19. Donar a conèixer i fer créixer la massa de sòcies en ple confinament no va ser fàcil  i va retardar les previsions inicials de calendari .

Una altra de qüestió difícil va ser trobar un local  idoni pel projecte.  Després de descartar diverses opcions es va trobar una antiga planxisteria de l’Esquerra de l’Eixample (Passatge d’Aragó, 9) que encaixava per metres quadrats i ubicació.

Finalment, també va ser un repte assolir el finançament necessari per reformar el local i engegar el projecte.  Foodcoop BCN va llançar l’any passat una campanya de títols participatius, entre sòcies, no sòcies i entitats amigues,  que va ser un èxit, i això va obrir les portes a obtenir un crèdit bancari per import de  170.000 euros, amb vosaltres, Fiare Banca Etica.  Amb la suma dels ingressos propis i externs  es van poder dur a terme les obres de reforma del local, la compra de mobiliari i equipament i la contractació de nou personal.

Reptes n’hi continua havent, però hi ha també molta energia i creativitat per abordar-los!

Què aporta a la ciutat Food Coop Bcn?

És un fet: avui en dia a Catalunya  el 60% de la població no té accés a aliments ecològics i de qualitat, tant per falta de recursos com de coneixements. A més a més, els agricultors cada vegada guanyen menys i les consumidores paguem més.

Foodcoop BCN neix amb l’objectiu d’apropar a les persones els productes bons i sostenibles, escollits amb criteris ecològics, de proximitat, de temporada i amb reducció d’envasos a ser possible, tot això a preus justos per les consumidores i les productores. I ho fa intentant fer un salt d’escala que ajudi a transformar el model de consum actual,  adoptant un sistema híbrid que vols oferir a les famílies l’eficiència logística de la gran distribució amb el control i la confiança en productes de les cooperatives de consum.

A més,  ens agradaria no ser l’únic supermercat cooperatiu i participatiu de la ciutat. Esperem aportar un model de comerç a Bcn, que ja existeix a altres ciutats  i que s’ha comprovat que funciona, que animi a altres a replicar-lo. 

“Un supermercat en què tothom tingui veu”. Qué significa?

Ser sòcia de Foodcoop BCN vol dir ser propietària, participant i clienta, tot alhora! És una experiència de consum nova i motivadora: fas la teva compra però també formes part del dia a dia del projecte.

Com a supermercat cooperatiu, totes les sòcies són propietàries i poden participar activament en la presa de decisions. L’assemblea és l’espai on, amb el seu vot, les sòcies poden  fer valer la seva opinió. Per al desenvolupament del projecte estem organitzades en cercles, on les sòcies que vulguin poden participar més activament. Actualment existeixen els de Comunitat i Cures, Local, Operativa, Compres, Finances, TIC, Governança i Comunicació. A més a més també es creen grups de treball puntuals per cobrir tasques delimitades en el temps.

Nosaltres creiem que el format de cooperativa de consum que depèn de les seves mateixes sòcies és el sistema on es genera més involucració per part de les mateixes integrants. En el nostre model la sòcia és propietària , perquè té una part de l’accionariat de la cooperativa, corresponent a la seva aportació inicial; és col·laboradora, per les 3 hores cada 4 setmanes que dedica en la operativa del supermercat; i consumidora, perquè compra en l’establiment. No es coneix un altre model que pugui permetre a la persona sòcia/usuària una capacitat d’incidència en les decisions, en el funcionament i en el posicionament com en una cooperativa de consumidores.

Qué demaneu al barri i a la ciutadania?

Foodcoop BCN ha nascut amb esperit comunitari i vol ser un agent dinamitzador de la vida social i veïnal de l’Eixample Esquerre.  De fet hem establert vincles i estem col·laborant ja  amb moltes de les entitats del barri i de la ciutat amb les que ens uneixen els nostres valors i aquest esperit col·laboratiu i transformador.

Què demanem a les veïnes? Que ens vinguin a conèixer!

 

https://foodcoopbcn.cat/

________________________________________________

Food Coop, primer supermercado cooperativo de Barcelona

Food Coop es el primer supermercado cooperativo de Barcelona, gestionado por las personas socias y clientas, ofrecerá un modelo de consumo sostenible y consciente. Su objetivo es ofrecer precios asequibles sin reducir la calidad del producto y apostar por una alimentación ecológica y de proximidad. 

¿En qué fecha abrió Foodcoop BCN y con cuántos socios cuenta actualmente?

Foodcoop BCN abrió sus puertas el pasado 8 de febrero en un local del Pasaje de Aragón número 9, en el Eixample Esquerra de Barcelona. Ahora justo hace un año, en febrero del 2021, el proyecto contaba con 90 socias. Y justo un año después hemos logrado la cifra de 500.

¿Qué dificultades habéis tenido que atravesar?

Llegar a la apertura ha sido un proceso largo. La idea de impulsar un supermercado cooperativo en Barcelona surge cuando un grupo diverso de 250 personas se reúne el 15 de marzo del 2018 (Día de las personas consumidoras) a las Cocheras de Sants.

Entonces, muchas de las asistentes acuden al encuentro inspiradas por los debates existentes alrededor de hacer un salto de escala en el marco del cooperativismo agroecológico y por la proyección del documental Food Coop, que relata la historia de Food Coop Park Slope: un supermercado cooperativo con más de 17.000 miembros y donde el 70% del trabajo el fan las persones socias, que contribuyen en el funcionamiento del supermercado. Así, el mayo de este año se constituyó la Asociación por el Impulso de los Supermercados Cooperativos y el Mercado Social (Food Coop BCN) con el objetivo de trabajar en el impulso del primer supermercado cooperativo y participativo en la ciudad.

El proyecto avanzaba con paso firme, pero llegó la pandemia de Covid-19. Dar a conocer y hacer crecer la masa de socias en pleno confinamiento no fue fácil y retrasó las previsiones iniciales de calendario .

Otra de cuestión difícil fue encontrar un local idóneo por el proyecto. Después de descartar varias opciones se encontró una antigua planxisteria de la Esquerra del Eixample (Pasaje de Aragón, 9) que encajaba por metros cuadrados y ubicación.

Finalmente, también fue un reto lograr la financiación necesaria para reformar el local y poner en marcha el proyecto. Foodcoop BCN lanzó el año pasado una campaña de títulos participativos, entre socias, no socias y entidades amigas, que fue un éxito, y esto abrió las puertas a obtener un crédito bancario por importe de 170.000 euros, con vosotros,  Fiare Banca Etica. Con la suma de los ingresos propios y externos se pudieron llevar a cabo las obras de reforma del local, la compra de mobiliario y equipación y la contratación de nuevo personal.

Retos continúa habiendo, pero hay también mucha energía y creatividad para abordarlos!

¿Qué aporta en la ciudad Food Coop Bcn?

Es un hecho: hoy en día en Cataluña el 60% de la población no tiene acceso a alimentos ecológicos y de calidad, tanto por falta de recursos como de conocimientos. Además, los agricultores cada vez ganan menos y las consumidoras pagamos más.

Foodcoop BCN nace con el objetivo de acercar a las personas los productos buenos y sostenibles, escogidos con criterios ecológicos, de proximidad, de temporada y con reducción de envases a ser posible, todo esto a precios justos por las consumidoras y las productoras. Y lo hace intentando hacer un salto de escala que ayude a transformar el modelo de consumo actual, adoptando un sistema híbrido que quieres ofrecer a las familias la eficiencia logística de la gran distribución con el control y la confianza en productos de las cooperativas de consumo.

Además, nos gustaría no ser el único supermercado cooperativo y participativo de la ciudad. Esperamos aportar un modelo de comercio a Bcn, que ya existe en otras ciudades y que se ha comprobado que funciona, que anime a otras a replicarlo.

“Un supermercado en el que todo el mundo tenga voz”. ¿Qué significa?

Ser socia de Foodcoop BCN quiere decir ser propietaria, participante y clienta, todo a la vez! Es una experiencia de consumo nueva y motivadora: haces tu compra pero también formas parte del día a día del proyecto.

Como supermercado cooperativo, todas las socias son propietarias y pueden participar activamente en la toma de decisiones. La asamblea es el espacio donde, con su voto, las socias pueden hacer valer su opinión. Para el desarrollo del proyecto estamos organizadas en círculos, donde las socias que quieran pueden participar más activamente. Actualmente existen los de Comunidad y Curas, Local, Operativa, Compras, Finanzas, TIC, Gobernanza y Comunicación. Además también se crean grupos de trabajo puntuales para cubrir tareas delimitadas en el tiempo.

Nosotros creemos que el formato de cooperativa de consumo que depende de sus mismas socias es el sistema donde se genera más involucración por parte de las mismas integrantes. En nuestro modelo la socia es propietaria , porque tiene una parte del accionariado de la cooperativa, correspondiendo a su aportación inicial; es colaboradora, por las 3 horas cada 4 semanas que dedica en la operativa del supermercado; y consumidora, porque compra en el establecimiento. No se conoce otro modelo que pueda permitir a la persona socia/usuaria una capacidad de incidencia en las decisiones, en el funcionamiento y en el posicionamiento como en una cooperativa de consumidoras.

¿Qué pedís al barrio y a la ciudadanía?

Foodcoop BCN ha nacido con espíritu comunitario y quiere ser un agente dinamizador de la vida social y vecinal del Eixample Izquierdo. De hecho hemos establecido vínculos y estamos colaborando ya con muchas de las entidades del barrio y de la ciudad con las que nos unen nuestros valores y este espíritu colaborativo y transformador.

¿Qué pedimos a las vecinas? Que nos vengan a conocer!

 

https://foodcoopbcn.cat

____________________________________