TAMAÑO DO TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (ESCURO)
FONTES ACCESIBLES
icon-git

GIT Gipuzkoa

Gipuzkoa

Descubre todos os GIT

Información consonte o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679. Conforme o artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD), informámoste de que os datos de carácter persoal que facilitaches voluntariamente (correo electrónico) serán tratados por Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni, con domicilio social en Via Tommaseo, n.º 7 - Padua, como Responsable do Tratamento para dar seguimento á túa solicitude de contacto. O procesamento dos teus datos para a devandita finalidade basease na necesidade de executar correctamente o contrato do que es parte ou as medidas precontractuais adoptadas polo Banco a petición túa (art. 6, parágrafo 1, letra b) do RXPD). Os datos de carácter persoal tamén poderán ser transferidos a terceiros países, é dicir, a países que non pertencen á Unión Europea ou ao Espazo Económico Europeo. De ser así, o Banco declara e garante que cumprirá co disposto no capítulo V do Regulamento (UE) 2016/679, consonte o cal se realizará a transferencia de datos exclusivamente a terceiros países recoñecidos pola Comisión Europea como posuidores dun nivel axeitado de protección de datos de carácter persoal ou, na súa ausencia, exclusivamente previa sinatura das Cláusulas Contractuais Tipo que buscan garantir unha axeitada protección dos datos de carácter persoal que son obxecto da transferencia. Alternativamente, poderase valorar a concorrencia dalgunha das excepcións previstas no artigo 49 do RXPD. Poderás exercer en calquera momento os dereitos que che confiren o artigo 15 e seguintes do Regulamento (UE) 2016/679 (dereito de acceso, rectificación, cancelación, limitación do tratamento, notificación e portabilidade dos datos, oposición, a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente nun tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís) contactando co Responsable do Tratamento, Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni, Padua, Via Tommaseo, n.º 7. Para exercer os dereitos recollidos no art. 15 e seguintes, así como para recibir máis información a respecto do tratamento dos teus datos de carácter persoal, podes dirixirte directamente ás nosas oficinas ou enviar unha solicitude por escrito utilizando o formulario dispoñible na páxina web do Banco, na sección «Política de privacidade e cookies», á atención da Persoa Responsable da Protección de Datos: DPO@bancaetica.com. Se desexas denunciar unha violación no tratamento dos teus datos de carácter persoal (por exemplo, a inclusión ilícita dos teus datos en listaxes de correo ou na páxina web do Banco), poderás presentar unha reclamación formal perante a Oficina de Reclamacións - Servizo de Asesoría Xurídica - Via Tommaseo, n.º 7 - 35131 Padua – reclami@bancaetica.com. Informámoste de que, consonte o artigo 15 e seguintes, o prazo para responder á túa solicitude é de un (1) mes, prorrogable a dous (2) meses en casos especialmente complexos; nestes casos, o Banco enviarache cando menos unha comunicación provisional no prazo de un (1) mes para informarche de que a túa solicitude está sendo procesada. Se consideras que o tratamento dos teus datos por parte do Responsable está a infrinxir o RXPD, podes presentar unha reclamación perante a autoridade de control.

(*) Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios.