TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Historias de impacto positivo

Descubre qué financia tu dinero

Etica e cooperativa

Rexcatering: Educar, concienciar y actuar contra el desperdicio alimentario

Català Euskera Galego

 

El año pasado se tiraron en España 1201,92 millones de kilos de comida; una cantidad que, a pesar de haberse reducido en los últimos años, supone tanto un desperdicio económico como un impacto medioambiental negativo. Con el objetivo de reducir al máximo estas cifras, surge en Bizkaia el proyecto Rexcatering, una iniciativa de la Fundación Residuo Cero, en la que se intenta rescatar todos aquellos excedentes alimentarios que aún tienen una vida útil.

El modo de actuación de Rexcatering es a través de un servicio de catering particular: parte de los excedentes de comedores escolares y otras entidades colaboradoras. Debido a la dificultad de los comedores colectivos para calcular de forma exacta las raciones, son lugares que cuentan con excedentes alimentarios frecuentes que, con toda probabilidad, terminarían en la basura. Es por eso que, a partir de estos alimentos y tras un riguroso proceso sanitario, el proyecto suministra una serie de máquinas frigoríficas expendedoras ubicadas en las calles de Hernani, Azpeitia, Etxebarri, Durango y Lemoa. Los productos de estas neveras tienen un coste cero, convirtiendo así los alimentos que hubieran sido desperdiciados en una forma de cubrir necesidades entre la ciudadanía.

Educar en la responsabilidad alimentaria

Más allá de colaborar con los comedores escolares como proveedores de alimentos, este proyecto también cuenta con la participación directa de los y las estudiantes: los alumnos y alumnas del centro escolar se co-responsabilizan del etiquetado y la colocación de los productos en las máquinas de vending, formando parte del proceso en momentos clave del mismo. Hacer partícipe a la población estudiantil tiene el objetivo de educar e inculcar una mirada responsable y consciente sobre la forma en que se consume, además de las posibilidades que existen para evitar el desperdicio.

Las garantías del procedimiento

Dado que las comidas no llegan a salir de la cocina, todo el procedimiento tiene lugar en los propios centros, donde se conserva a temperatura segura tanto para la línea fría (menos de – 4º) como para la línea caliente (65º). A continuación se precintan los recipientes mediante el termosellado. Más adelante los alimentos calientes se llevarán a 4º utilizando el abatidor, un refrigerador de enfriamiento rápido. El etiquetado corre a cargo de los y las estudiantes, así como la distribución de los recipientes a pie, asegurando así que todo el ciclo se lleve a cabo sin emisiones de CO2.

La alternativa al desperdicio 

Teniendo en cuenta que sólo con la cuarta parte de la comida que se tira se podría terminar con el hambre en el mundo, el compromiso de Rexcatering no es únicamente con el desperdicio, sino con el abastecimiento. La vertiente ética y ambiental de Rexcatering es indiscutible: la experiencia piloto llevada a cabo en 2021 permitió reducir 5 kilos de residuo orgánico por 100 comensales por menú, además de hacer partícipes a 750 escolares-familias. Sin embargo, cabe recalcar también la importancia de su función social: repartir platos gratuitos y de calidad entre aquellos ciudadanos que los necesitan.

https://rexcatering.com/es/

_____________________________________________________

Rexcatering: Educar, conscienciar i actuar contra el malbaratament alimentari

L’any passat es van tirar a Espanya 1201,92 milions de quilos de menjar; una quantitat que, malgrat haver-se reduït en els últims anys, suposa tant un desaprofitament econòmic com un impacte mediambiental negatiu. Amb l’objectiu de reduir al màxim aquestes xifres, sorgeix en Biscaia el projecte Rexcatering, una iniciativa de la Fundació Residuo Cero, en la qual s’intenta rescatar tots aquells excedents alimentaris que encara tenen una vida útil.

El mode d’actuació de Rexcatering és a través d’un servei de catering particular: parteix dels excedents de menjadors escolars i altres entitats col·laboradores. A causa de la dificultat dels menjadors col·lectius per a calcular de manera exacta les racions, són llocs que compten amb excedents alimentaris freqüents que, amb tota probabilitat, acabarien en les escombraries. És per això que, a partir d’aquests aliments i després d’un rigorós procés sanitari, el projecte subministra una sèrie de màquines frigorífiques expenedores situades als carrers d’Hernani, Azpeitia, Etxebarri, Durango i Lemoa. Els productes d’aquestes neveres tenen un cost zero, convertint així els aliments que haguessin estat malgastats en una manera de cobrir necessitats entre la ciutadania.

Educar en la responsabilitat alimentària

Més enllà de col·laborar amb els menjadors escolars com a proveïdors d’aliments, aquest projecte també compta amb la participació directa dels i les estudiants: els i les alumnes del centre escolar es corresponsabilitzen de l’etiquetatge i la col·locació dels productes en les màquines de vending, formant part del procés en moments clau d’aquest. Fer partícip a la població estudiantil té l’objectiu d’educar i inculcar una mirada responsable i conscient sobre la forma en què es consumeix, a més de les possibilitats que existeixen per a evitar el desaprofitament.

Les garanties del procediment

Atès que els menjars no arriben a sortir de la cuina, tot el procediment té lloc en els mateixos centres, on es conserva a temperatura segura tant per a la línia freda (menys de – 4°) com per a la línia calenta (65°). A continuació es precinten els recipients mitjançant el termo-segellament. Més endavant els aliments calents s’emportaran a 4º utilitzant l’abatedor, un refrigerador de refredament ràpid. L’etiquetatge és a càrrec dels i les estudiants, així com la distribució dels recipients a peu, assegurant que tot el cicle es dugui a terme sense emissions de CO₂.

L’alternativa al desaprofitament

Tenint en compte que només amb la quarta part del menjar que es llença es podria acabar amb la fam en el món, el compromís de Rexcatering no és únicament amb el desaprofitament, sinó amb el proveïment. El vessant ètic i ambiental de Rexcatering és indiscutible: l’experiència pilot duta a terme en 2021 va permetre reduir 5 quilos de residu orgànic per 100 comensals per menú, a més de fer partícips a 750 escolars-famílies. No obstant això, cal recalcar també la importància de la seva funció social: repartir plats gratuïts i de qualitat entre aquells ciutadans que els necessiten.

https://rexcatering.com/es/

_____________________________________________________

 

Rexcatering: Elikagaiak alferrik galtzearen aurka heztea, kontzientziatzea eta jardutea

Joan den urtean 1.201,92 milioi kilo janari bota ziren Espainian. Azken urteetan murriztu bada ere, galera ekonomikoa eta ingurumenean inpaktu negatiboa dakartza, inolaz ere, kopuru horrek. Kopuru horiek ahalik eta gehien murrizteko, Rexcatering proiektua sortu da Bizkaian. Zero Hondakin Fundazioaren ekimena da, eta oraindik bizitza erabilgarria duten elikagai-soberakin guztiak erreskatatzea du xede.

Rexcatering ekimenaren jarduteko modua catering-zerbitzu partikular baten bidez egiten da: eskoletako jantokietako eta beste erakunde laguntzaile batzuetako soberakinak dira. Jantoki kolektiboetan zaila da errazioak zehatz-mehatz kalkulatzea, eta horrexegatik elikagai-soberakinak izaten dituzte askotan, ziur aski zaborretan amaituko luketenak. Horregatik, elikagai horietatik abiatuta eta osasun-prozesu zorrotz baten ondoren, proiektuak hainbat makina hozkailu jarri ditu Hernani, Azpeitia, Etxebarri, Durango eta Lemoako kaleetan. Hozkailu horietako produktuek zero kostua dute, eta, horrela, herritarren beharrak asetzeko modu bihurtzen dira alferrik galduko ziren elikagaiak.

Elikadura-erantzukizunean heztea

Eskoletako jantokiekin elikagaien hornitzaile gisa elkarlanean aritzeaz gain, ikasleek ere zuzenean parte hartzen dute proiektu horretan: ikastetxeko ikasleak arduratzen dira produktuak etiketatzeaz eta vending-makinetan jartzeaz, eta prozesuaren parte dira funtsezko une horietan. Ikasleak parte-hartzaile bihurtzearen helburua da kontsumitzeko moduari buruz heztea, alor horretan begirada arduratsua eta kontzientea izan dezaten irakastea, elikagaiak alferrik ez galtzeko dauden aukerez jabetzeaz gain.

Prozeduraren bermeak

Janariak ez direnez sukaldetik ateratzen, prozedura guztia zentroetan bertan egiten da, eta zentro horietan tenperatura seguruan kontserbatzen dira, bai lerro hotzerako (- 4 baino gutxiagoan), bai lerro berorako (65º). Ondoren, termozigilatzearen bidez zigilatzen dira ontziak. Gero, elikagai beroak 4º-ra eramaten dira azkar hozteko hozkailua erabilita. Etiketatzeaz ikasleak arduratzen dira, bai eta ontziak oinez banatzeaz ere, eta, hala, ziurtatuko dugu CO2 emisiorik gabe egingo dela ziklo osoa.

Alferrik galtzearen alternatiba 

Kontuan izanda botatzen den janariaren laurdenarekin bakarrik desagertuko litzatekeela gosea munduan, Rexcatering ekimenaren konpromisoa ez da soilik alferrik galtzearekin, baita hornidurarekin ere. Eztabaidaezina da Rexcatering ekimenaren alderdi etikoa eta ingurumenekoa: 2021ean egindako esperientzia pilotuari esker, 5 kilo hondakin organiko murriztu ziren menu bakoitzeko 100 bazkaltiarreko, 750 ikasle-familiak parte hartzeaz gain. Hala ere, bere funtzio sozialaren garrantzia ere azpimarratu behar da: doako eta kalitatezko jakiak banatzea behar dituzten herritarren artean.

_____________________________________________________

Rexcatering: educar, concienciar e actuar contra o desperdicio alimentario

O ano pasado desbotáronse en España 1.201,92 millóns de quilos de comida; unha cantidade que, malia a redución dos últimos años, supón tanto un desperdicio económico como un impacto ambiental negativo. Co obxectivo de reducir ao máximo estas cifras, xorde en Biscaia o proxecto Rexcatering, unha iniciativa da Fundación Residuo Cero, na que se tenta rescatar todos aqueles excedentes alimentarios que aínda teñen unha vida útil.

O modo de actuación de Rexcatering pasa por un servizo de cátering particular: parte dos excedentes de comedores escolares e outras entidades colaboradoras. Por mor da dificultade dos comedores colectivos para calcular de forma exacta as racións, son lugares que contan con excedentes alimentarios frecuentes que, con toda probabilidade, han rematar no lixo. Por iso, a partir destes alimentos e após un rigoroso proceso sanitario, o proxecto subministra unha serie de máquinas frigoríficas expendedoras sitas nas rúas de Hernani, Azpeitia, Etxebarri, Durango e Lemoa. Os produtos destas neveiras teñen un custo cero, convertendo así os alimentos que ían ser desbotados nunha forma de cubrir necesidades entre a cidadanía.

Educar na responsabilidade alimentaria

Máis alá de colaborar cos comedores escolares como provedores de alimentos, este proxecto tamén conta coa participación directa do alumnado: as mozas e mozos do centro escolar corresponsabilízanse da etiquetaxe e a colocación dos produtos nas máquinas de vending, formando parte do proceso en momentos chave do mesmo. Facer partícipe a poboación estudantil ten o obxectivo de educar e inculcar unha mirada responsable e consciente sobre a forma en que se consume, ademais das posibilidades que existen para evitar o desperdicio.

As garantías do procedemento

Como as comidas non chegan a saír da cociña, todo o procedemento ten lugar nos propios centros, onde se conserva a temperatura segura tanto para a liña fría (menos de -4 °C) como para a liña quente (65 °C). A continuación, precíntanse os recipientes mediante termoselaxe. O seguinte paso é levar os alimentos quentes a 4 °C utilizando a abatidora, un refrixerador de arrefriamento rápido. A etiquetaxe corre a cargo do alumnado, así como a distribución dos recipientes a pé, asegurando así que todo o ciclo se leve a cabo sen emisións de CO2.

A alternativa ao desperdicio 

Tendo en conta que, só coa cuarta parte da comida que se desbota, se podería rematar coa fame no mundo, o compromiso de Rexcatering non é unicamente abordar o desperdicio, senón tamén o abastecemento. A vertente ética e ambiental de Rexcatering é indiscutible: a experiencia piloto levada a cabo en 2021 permitiu reducir 5 quilos de residuo orgánico por cada 100 comensais por menú, ademais de facer partícipes a 750 escolares-familias. Emporiso, cómpre recalcar tamén a importancia da súa función social: repartir pratos gratuítos e de calidade entre aquelas persoas que os precisan.

https://rexcatering.com/es/