TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

¡Atención a las estafas telefónicas o vía SMS!

Català  Euskera  Galego

Los ciberdelincuentes, cada vez más, intentan engañarte a través de una llamada o SMS para robarte información personal y bancaria.

¿Cómo lo hacen?

Se hacen pasar, por ejemplo, por personal del Servicio de Atención al Cliente e intentan conseguir información o tus códigos de autenticación reforzada. O envían un SMS como si fuéramos nosotros invitándote a clicar en un link para corroborar alguna información.

¿Cómo lo puedes detectar?

Desconfía de llamadas que intenten transmitirte urgencia o de números que no coincidan con el teléfono oficial de Fiare Banca Etica o SMS sospechosos si tu no has iniciado ninguna operación.

Las tecnologías que usan los ciberdelincuentes son cada vez más avanzadas, incluso pueden llegar a modificar el número desde el que llaman o tener sus propios servicios de atención telefónica, para hacerte creer que son de confianza.

Recuerda:

  • Nunca te pediremos que transfieras tu dinero a otra cuenta, si no es bajo una operación que tú hayas iniciado.
  • Nunca te pediremos tu clave de firma completa por teléfono o SMS.
  • Nunca te vamos a solicitar información de carácter personal ni la numeración completa de tus tarjetas, código CVV o fecha de caducidad.

¿Qué hacer en caso de duda?

Si tienes dudas, cuelga y llama al banco al 900 897 963.

Tu seguridad y la de tus datos es muy importante para todas las personas que formamos parte del Fiare Banca Etica.

______________________________________________________________

Atenció a les estafes telefòniques o via SMS!


Els ciberdelinqüents, cada cop més, intenten enganyar-te a través d’una trucada o SMS per robar-te informació personal i bancària.

Com ho fan?

Es fan passar, per exemple, per personal del Servei D’Atenció al Client i intenten aconseguir informació o els teus codis d’autenticació reforçada. O envien un SMS com si fóssim nosaltres invitant-te a clicar en un enllaç per corroborar alguna informació.

Com ho pots detectar?

Desconfia de trucades que tractin de transmetre urgència o de números que no coincideixin amb el telèfon oficial de Fiare Banca Etica o SMS sospitosos si tu no has iniciat cap operació.

Les tecnologies que utilitzen els ciberdelinqüents són cada cop més avançades, fins i tot poden arribar a modificar el número des del qual truquen o tenir els seus propis serveis d’atenció telefònica, per fer-te creure que són de confiança.

Recorda:

  • Mai et demanarem que transfereixis els teus diners a un altre compte, si no és sota una operació que tu hagis iniciat.
  • Mai et demanarem una clau de signatura completa per telèfon o SMS.
  • Mai et sol·licitarem informació de caràcter personal ni la numeració completa de les teves targetes, codi CVV o data de caducitat.

Si tens dubtes, penja i truca tu mateix al banc al 900 897 963.

La teva seguretat i la de les teves dades és molt important per a totes les persones que formem part de Fiare Banca Etica.

__________________________________________________

Erne ibili telefono nahiz SMS bidezko iruzurrekin!

Ziberdelinkuenteak gero eta gehiagotan saiatzen dira iruzur egiten, dei edo SMS baten bidez, zure informazio pertsonala eta bankukoa lapurtzeko.

Nola egiten dute? 

Esaten dizute, esate baterako, Bezeroaren Arreta Zerbitzuko langileak direla, eta informazioa edo zure egiaztatze indartuko kodeak lortzen saiatzen dira. Edo SMS bat bidaltzen dizute, gu bagina bezala, eta gonbidatzen zaituzte esteka batean klikatzera, informazioren bat berresteko.

Nola detekta dezakezu?

Zuk eragiketarik hasi ez baduzu, ez fidatu larritasuna eragiten saiatzen diren deiez, edo Fiare Banku Etikoaren telefono ofizialarekin bat ez datozen zenbakiez, edo SMS susmagarriez.
Gero eta aurreratuagoak dira ziberdelinkuenteek erabiltzen dituzten teknologiak; izan ere, beren deia igortzen duen zenbakia aldatzera irits daitezke, edo beren telefonozko arreta-zerbitzu propioak izan ditzakete, zuri sinestarazteko konfiantzazkoak direla.

Gogoratu:

Sekula ez dizugu eskatuko zure dirua beste kontu batera transferitzeko, ez bada zuk zerorrek hasitako eragiketa batean.
Sekula ez dizugu eskatuko zure sinaduraren gako osoa telefono edo SMS bidez.
Sekula ez dizugu eskatuko informazio pertsonalik, ez zure txartelen zenbaki osoa, ez eta CVV kodea edo iraungitze-data ere.

Zer egin zalantza izanez gero?

Zalantzarik baduzu, eten deia, eta deitu zuk zerorrek bankura, 900 897 963 zenbakira.
Oso garrantzitsua da zure segurtasuna eta zure datuena Fiare Banku Etikoa osatzen dugun pertsona guztiontzat.

__________________________________________________

Atención ás estafas telefónicas ou por SMS!

Os ciberdelincuentes, cada vez máis, tentan enganarte a través dunha chamada ou SMS para roubarche información persoal e bancaria.

Como o fan?

Fanse pasar, por exemplo, por persoal do Servizo de Atención á Clientela e tentan conseguir información ou os teus códigos de autenticación reforzada. Ou envían un SMS como se fósemos nós convidándote a facer clic nunha ligazón para corroborar algunha información.

Como o podes detectar?

Desconfía das chamadas que tenten transmitirche urxencia, dos números que non coincidan co teléfono oficial de Fiare Banca Etica ou dos SMS sospeitosos se ti non iniciaches ningunha operación.
As tecnoloxías que usan os ciberdelincuentes son cada vez máis avanzadas, mesmo poden chegar a modificar o número desde o que chaman ou ter os seus propios servizos de atención telefónica, para facerche crer que son de confianza.

Lembra:

  • Nunca che pediremos que transfiras o teu diñeiro a outra conta, agás no contexto dunha operación que ti iniciases.
  • Nunca che pediremos a túa chave de sinatura completa por teléfono ou SMS.
  • Nunca che imos solicitar información de carácter persoal nin a numeración completa das túas tarxetas, código CVV ou data de caducidade.

Que facer en caso de dúbida?

Se tes dúbidas, colga e chama ti mesma/o ao banco ao 900 897 963.
A túa seguridade e a dos teus datos é moi importante para todas as persoas que formamos parte de Fiare Banca Etica.