TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

Las decisiones de hoy son los cimientos del mañana

Català    Euskera   Galego

Por Ana Fasano, presidenta de Banca Etica y Ugo Biggeri, presidente de Etica SGR

Las finanzas éticas nacen para poner en el centro de nuestras decisiones financieras, además de las económicas, a las personas y al medio ambiente. Esto significa reconocer los límites de la naturaleza y del obrar utilitarista, significa asumir una perspectiva de largo alcance.

En la emergencia sanitaria que estamos viviendo nos agarramos con confianza a quien tiene competencias para decidir sobre la salud y la seguridad pública. Por desgracia, todavía no conseguimos hacer lo mismo en lo que se refiere a la emergencia climática. El talante egoísta de nuestra sociedad se muestra despiadado, dispuesto a reaccionar de frente ante un riesgo inmediato, e indiferente a riesgos también cercanos en el tiempo, pero que condicionarán sobre todo a las futuras generaciones. 

Hoy más que nunca nos damos cuenta de lo importantes que son los servicios públicos, las actividades de interés general, los bienes comunes, y que para protegerlos es importante valorar siempre la coherencia entre sus objetivos y el uso de los recursos financieros que los animan.

Pensemos en la importancia de valorar las inversiones también sobre la base de unas correctas conductas fiscales por parte de las sociedades donde invertimos, porque cada euro recuperado de quien evade el fisco es un euro que sostiene también el gasto público para servicios esenciales, como nuestro valioso sistema sanitario.

Todos y todas vemos esta emergencia contingente, pero sabemos que las decisiones de hoy tendrán impacto sobre nuestro futuro. Es el modo de pensar que caracteriza al movimiento de Banca Etica.

Este momento de gran dificultad nos estimula a reafirmar nuestra visión y a concretar al máximo nuestra misión.

Nuestro papel en las próximas semanas, en los próximos meses, será seguir apoyando a las personas, a los colectivos, a las organizaciones y empresas que, al lado de las finanzas éticas, han crecido para desarrollar nuevos modelos de producción, relación y consumo.

El Tercer Sector, en la primera línea de la respuesta a la emergencia social y sanitaria, pide un apoyo para afrontar esta crisis y nuevos instrumentos para poner en juego, no solo para contener el impacto de hoy en las familias y organizaciones, sino para reconstruir después el hábitat del mañana.

En esta situación no debemos olvidar la emergencia climática o la emergencia humanitaria de tantas personas huidas de sus propias tierras, sino que creemos que es un momento en el que nuestra fragilidad puede ayudarnos a dar espacio para un sentimiento de mayor solidaridad. Porque las cosas mejorarán si sabemos mejorarlas para todas las personas y para el planeta, actuemos de modo que de esta crisis nazca una crucial oportunidad.

Pongamos en juego aquella inteligencia colectiva que anima no solo a nuestras estructuras, sino también a nuestra comunidad de personas socias y clientas. Valoremos nuestra red para no hacer frente solo a la contingencia, sino para construir reglas e itinerarios gracias a los que las decisiones de hoy no vayan a ser nuevas emergencias mañana.

Sigamos haciéndolo juntos/as

Los tiempos que tenemos por delante reclaman esfuerzos extraordinarios para facilitar crédito a todas aquellas realidades capaces de producir impactos sociales y ambientales positivos. Impactos de los cuales tendremos todavía más necesidad.

Dirigir el dinero hacia el circuito de las finanzas éticas es una decisión que puede marcar la diferencia. Ser personas socias y clientas son modos de sostener y distribuir la inserción laboral de personas frágiles, proyectos de regeneración urbana, de asistencia social y sanitaria, de tutela medioambiental. ¡Cada 500 euros de capital social pueden producir 7.500 € de nuevo crédito a familias y empresas sociales!

En estos días en que estamos confinados en nuestras viviendas disfrutemos bien de la tecnología, para mantener vivas las relaciones, para animar el debate, para elegir las finanzas éticas.

¡Continuemos proyectando y realizando juntos un mundo más acogedor e inclusivo!

________________________________________________________

LES DECISIONS D’AVUI SÓN ELS FONAMENTS DEL NOSTRE DEMÀ

Per Ana Fasano, presidenta de Banca Etica, i Ugo Biggeri, president d’Etica SGR

Les finances ètiques neixen per situar les persones i el medi al bell mig de les nostres tries financeres, per no dir de les econòmiques. Això vol dir reconèixer els límits de la natura i de l’actuació utilitarista, vol dir assumir una perspectiva de llarg abast.

En l’emergència sanitària que ara vivim ens hem de poder refiar amb confiança de qui té les competències per decidir sobre la salut i la seguretat pública. Malauradament, encara no som capaços de fer el mateix pel que fa a l’emergència climàtica. És despietat, aquest tarannà egoista de la nostra societat, disposat a reaccionar de cara davant un risc immediat, i indiferent davant riscos també propers en el temps però que condicionaran sobretot les generacions futures.

Avui més que mai ens adonem de com són d’importants els serveis públics, les tasques d’interès general, els béns comunitaris, i que per protegir-los és important valorar sempre la coherència entre els seus objectius i l’ús dels recursos financers amb què compten.

Pensem en la importància de valorar les inversions també sobre la base d’unes conductes fiscals correctes per part de les societats en què invertim, perquè cada euro rescatat de qui evadeix el fisc és un euro que sosté també la despesa pública per a serveis essencials, com el nostre valuós sistema sanitari.

Tothom veu l’emergència contingent, però sabem que les tries d’avui tindran impacte en el nostre futur. És la manera de pensar que caracteritza el moviment de Banca Etica.

Aquest moment de gran dificultat ens encoratja a reafirmar la nostra visió i a concretar al màxim la nostra missió.

El nostre rol de les setmanes vinents, dels mesos vinents, serà continuar donant suport a les persones, als coŀlectius, a les organitzacions i empreses que, acompanyats per les finances ètiques, han crescut per desenvolupar nous models de producció, relació i consum.

El tercer sector, en primera línia a l’hora de respondre a l’emergència social i sanitària, demana un suport per fer front a aquesta crisi, i nous instruments per poder-los emprar no sols a contenir l’impacte d’avui en les famílies i organitzacions, sinó per reconstruir després l’hàbitat de demà.

En aquesta situació no sols no hem d’oblidar l’emergència climàtica o l’emergència humanitària de tantes persones migrades de les seves terres, sinó que creiem que és un moment perquè la nostra mateixa fragilitat ens ajudi a obrir espai a un sentiment de més solidaritat. Ja que les coses milloraran si sabem millorar-les per a tothom i per al planeta, actuem per fer que aquesta crisi sigui una oportunitat d’or.

Posem a treballar aquella inteŀligència coŀlectiva que anima no solo les nostres estructures, ans la nostra comunitat de socis i clients. Valorem la nostra xarxa no per fer front només a la contingència, sinó per construir normes i trajectes gràcies als quals les tries d’avui no esdevinguin demà altres emergències.

Continuem fent-ho plegats.

Els temps que tenim al davant reclamen esforços extraordinaris per proporcionar crèdit a totes les iniciatives capaces de produir impactes socials i ambientals positius. Impactes dels quals estarem encara més necessitats.

Dirigir els diners cap al circuit del finançament ètic és una tria que pot establir la diferència. Ser persones sòcies i clientes és una manera de sostenir i estendre la inserció laboral de persones fràgils, projectes de regeneració urbana, d’assistència social i sanitària, de tutela ambiental. Per cada 500 euros de capital social poden produir 7.500 € de nou crèdit a famílies i empreses socials!

Aquests dies en què estem reclosos als nostres habitatges traguem força profit de la tecnologia, per mantenir vives les relacions, per animar el debat, per triar el finançament ètic.

Continuem tots plegats fent projectes i tirant endavant un món més acollidor i inclusiu!

________________________________________________________

GAURKO ERABAKIAK BIHARKO OINARRIAK DIRA

Ana Fasano eta Ugo Biggeri, Banca Eticako eta Etica SGRko presidenteak, hurrenez hurren
 

Finantza etikoak gure finantza-erabakien erdigunean ekonomiez gain, pertsonak eta ingurumena jartzeko sortu ziren. Horrek berekin dakar naturaren eta erabilera utilitaristaren mugak aitortzea, hau da, luzarora begirako ikuspegi bat hartzea.

Bizi dugun osasun-larrialdi egoera honetan, konfiantza itsua dugu osasunaren eta segurtasun publikoaren gaineko erabakiak hartzeko eskumenak dituztenengan.

Zoritxarrez, oraindik ez gara gai klima-larrialdiari dagokionez ere gauza bera egiteko. Gure gizartearen aldarte berekoia errukigabe jokatzen ari da; berehalako arrisku baten aurrean erreakzionatzeko prest dago, baina entzungor egiten die gertu dauden arren, nagusiki etorkizuneko belaunaldiak baldintzatuko dituzten beste arrisku batzuei.

Gaur inoiz baino gehiago ikusten dugu zein garrantzitsuak diren zerbitzu publikoak, interes orokorreko jarduerak eta ondasun komunak, baina ez hori bakarrik. Argi dago horiek guztiak babesteko garrantzitsua dela helburuen eta pizgarri gisa erabiltzen diren finantza- baliabideen arteko koherentzia. Ildo horretan, gure inbertsioak jasotzen dituzten sozietateen zerga-jardunbide egokiak hartu beharko genituzke oinarritzat gure inbertsioak baloratzeko orduan; izan ere, zerga-ihesa egin dutenek itzulitako euro bakoitza oinarrizko zerbitzuetara bideratutako euro bat ere bada, besteak beste, gure osasun-sistema baliotsura bideratu daitekeena.

Denok ikusten dugu gerta litekeen larrialdia, baina badakigu gaur hartzen diren erabakiekeragina izango dutela gure etorkizunean. Horixe da, hain zuzen, Banca Eticaren mugimenduaren pentsamoldea.

Zailtasunez jositako momentu honetan, berretsi egiten dugu gure ikuskera, eta une egokia da gure eginkizuna ahalik eta gehien zehazteko.
Datozen aste eta hilabeteetan, pertsonei, kolektiboei eta, finantza etikoen eskutik, produkzio-, harreman- eta kontsumo-eredu berriak garatzeko sortu diren erakundeei eta enpresei laguntzen jarraituko dugu.

Hirugarren sektorea da bizi dugun gizarte- eta osasun-larrialdiari erantzuten lehena, eta laguntza eskatu du krisialdi honi aurre egiteko. Are gehiago, tresna berriak ere eskatu ditu, ez bakarrik krisialdi honek uneko familia eta erakundeetan izango duen eragina murrizteko, baita krisialdia bukatu eta gero, etorkizuneko habitata eraikitzeko ere.

Egoera honetan, ez ditugu ahaztu behar, adibidez, klima-larrialdia edo beren lurraldeetatik ihes egin behar izan dutenen giza larrialdia, eta haratago ere joan behar dugu: gure ustez, hauskortasun handia sentitzen dugun momentu hau une egokia izan daiteke elkartasun- sentimendua areagotzeko. Izan ere, egoera hobetu egingo da, oro har, pertsona guztientzat eta planetarentzat nola hobetu asmatzen badugu. Egin dezagun lan krisialdi hau aukera aparta bilakatzeko.

Aplika dezagun adimen kolektiboa, gure egiturak indarberritzeaz gain, gure bazkide- eta bezero-komunitatea ere animatzen duena. Balora dezagun gure sarea; ez bakarrik kontingentziari aurre egiteko, baita gaurko erabakiak biharko larrialdi ez izatea ahalbidetuko duten arau eta ibilbide berriak eraikitzeko ere.

Jarrai dezagun bidea elkarrekin egiten

Biziko ditugun egoerei aurre egiteko, ezinbestekoa izango da ezohiko esfortzuak egitea, gizarte- eta ingurumen-eragin positiboa sortzeko gaitasuna duten errealitateei kredituak emateko. Izan ere, gero eta beharrezkoagoak izango dira eragin horiek.

Gure etxeetan sartuta gaude egunotan, goza dezagun ondo teknologiaz, harremanak bizirik mantentzeko, eztabaida pizteko eta finantza etikoak hautatzeko.

Jarrai dezagun elkarrekin abegitsuagoa eta inklusiboagoa izango den mundu bat
pentsatzen eta gauzatzen!

________________________________________________________

AS DECISIÓNS DE HOXE SON OS FUNDAMENTOS DO NOSO MAÑÁ

Anna Fasano, presidenta de Banca Etica, e Ugo Biggeri, presidente de Etica SGR

As finanzas éticas nacen para poñer no centro das nosas decisións financeiras, ademais das económicas, as persoas e o medio ambiente. Isto significa recoñecer os límites da natureza e do obrar utilitarista, significa asumir unha perspectiva de longo alcance.

Na emerxencia sanitaria que estamos a vivir, agarrámonos con confianza a quen ten competencias para decidir sobre a saúde e a seguridade públicas. Por desgraza, aínda non fomos quen de facer o mesmo no que atinxe á emerxencia climática. O talante egoísta da nosa sociedade amósase desapiadado, disposto a reaccionar de fronte perante un risco inmediato, e indiferente a riscos tamén próximos no tempo, pero que condicionarán sobre todo ás xeracións futuras. 

Hoxe máis ca nunca, decatámonos do importantes que son os servizos públicos, as actividades de interese xeral, os bens comúns… e de que para protexelos é importante valorar sempre a coherencia entre os seus obxectivos e o uso dos recursos financeiros que os animan. Pensemos na importancia de valorar os investimentos tamén sobre a base dunhas correctas condutas fiscais por parte das sociedades nas que investimos, porque cada euro recuperado de quen evade o fisco é un euro que sostén tamén o gasto público para servizos esenciais, coma o noso valioso sistema sanitario.

Todos e todas vemos esta emerxencia continxente, mais sabemos que as decisións de hoxe terán impacto sobre o noso futuro. É o modo de pensar que caracteriza o movemento de Banca Etica.

Este momento de gran dificultade estimúlanos para reafirmar a nosa visión e concretar ao máximo a nosa misión.

O noso papel nas próximas semanas, nos próximos meses, será seguir apoiando as persoas, os colectivos, as organizacións e empresas que, ao carón das finanzas éticas, medraron para desenvolver os novos modelos de produción, relación e consumo.

O Terceiro Sector, na primeira liña da resposta á emerxencia social e sanitaria, pide un apoio para afrontar esta crise e novos instrumentos que poñer en xogo, non só para conter o impacto de hoxe nas familias e organizacións, senón para reconstruír despois o hábitat do mañá.

Nesta situación, non debemos esquecer a emerxencia climática ou a emerxencia humanitaria de tantas persoas fuxidas das súas propias terras, senón que cremos que é un momento no que a nosa fraxilidade pódenos axudar a dar espazo para un sentimento de maior solidariedade. Porque as cousas mellorarán se sabemos melloralas para todas as persoas e para o planeta, actuemos de xeito que desta crise naza unha crucial oportunidade.

Poñamos en xogo aquela intelixencia colectiva que anima non só ás nosas estruturas, senón tamén á nosa comunidade de persoas socias e clientas. Valoremos a nosa rede para non facer fronte só á continxencia, senón para construír regras e itinerarios grazas aos que as decisións de hoxe non vaian ser novas emerxencias mañá.

Sigamos a facelo xuntos.

Os tempos que temos por diante reclaman esforzos extraordinarios para facilitar crédito a todas aquelas realidades capaces de producir impactos sociais e ambientais positivos. Impactos dos que teremos aínda máis necesidade.

Dirixir o diñeiro cara ao circuíto das finanzas éticas é unha decisión que pode marcar a diferenza. Ser persoas socias e clientas son modos de soster e distribuír a inserción laboral de persoas fráxiles, proxectos de rexeneración urbana, de asistencia social e sanitaria, de tutela ambiental. Cada 500 euros de capital social poden producir 7500 € de novo crédito a familias e empresas sociais!

Nestes días en que estamos confinadas nas nosas vivendas, gocemos da tecnoloxía para manter vivas as relacións, para animar o debate, para elixir as finanzas éticas.

Continuemos a proxectar e realizar xuntas un mundo máis acolledor e inclusivo!

 

Foto de Geetanjal Khanna @geetanjalkhanna