TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

Que hi hagi més dones al consell d’administració és beneficiós per als bancs. Però els líders de les finances de la UE són homes

Català  Euskera  Galego

 

Per Elisabetta Tramonto. Un article publicat a Valor Social

Un estudi revela que les juntes directives femenines estalvien 7,5 milions l’any. Però l’Autoritat Bancària Europea adverteix: dos terços dels bancs tenen juntes només amb homes
Tenir més dones a les juntes directives és bo per als bancs: estalvia multes, milions de dòlars l’any en sancions. Això ho ha revelat un nou estudi de la Cass Business School, titulat Diversitat de gènere i males pràctiques de la banca. Els avantatges no són només un estalvi per a la institució individual, sinó un benefici per a tot el mercat. Perquè, diuen els investigadors, condueix a una estabilitat financera més alta.
Llàstima que a les juntes dels bancs europeus les dones s’hi trobin amb comptagotes: segons un estudi recent de l’Autoritat Bancària Europea (ABE), dos terços de les institucions financeres del Vell Continent només tenen homes al capdamunt. Una situació que ha portat la mateixa autoritat a demanar als bancs que implementin totes les mesures necessàries per assolir una composició més equilibrada no sols dels consells d’administració sinó també de les estructures de direcció.

L’estudi

L’estudi, fet per professores de finances de la Cass Business School, ha examinat els resultats entre 2007 i 2018 de 83 bancs de 21 països europeus. En particular, ha analitzat 146 incidents de mala conducta i les consegüents sancions de les autoritats reguladores dels estats.
Resultat: els bancs amb una forta diversitat en els llocs directius han demostrat ser més compatibles amb les regles, amb un nivell de càstig financer més baix que els que tenen juntes directives de majoria masculina. Fet que es tradueix en estalvis de 7,48 milions de dòlars per any.

Menys males conductes = més estabilitat

La mala conducta identificada pels investigadors ha estat centrada en diverses àrees: rentatge de diners (AML), venda indeguda i violacions d’impostos.
«El mal comportament dels bancs té implicacions significatives no sols per a les institucions financeres individuals», explica l’informe, «atès que les grans sancions reguladores poden malmetre la seva solidesa. Però també per a la societat, atès que el comportament incorrecte afecta la confiança en el sistema financer.»

«És important comprendre el paper de la diversitat de gènere a les juntes directives per reduir la mala conducta dels bancs, perquè les seves implicacions són de naturalesa sistèmica i contribueixen a enfortir l’estabilitat financera.»
Ser capaç de reduir aquests comportaments incorrectes condueix a una estabilitat més alta de tot el sistema financer. Per tant, una de les reformes inclou mesures per augmentar la diversitat de gènere dins les juntes.

No és qüestió de xifres, sinó de capacitat de presa de decisions

Tanmateix, no n’hi ha prou que les dones estiguin presents a les juntes directives, també cal que la seva veu tingui pes. Segons els autors de l’informe, «els reguladors haurien de centrar-se en el nivell de responsabilitats i de presa de decisions, més que en el nombre de representants dins de les juntes directives». Això expliquen les autores de l’estudi.

«El pas següent és mirar de garantir que la diversitat estigui associada amb la inclusió. Amb unes altres paraules, les dones que formen part de la junta directiva han de tenir les mateixes oportunitats per participar i contribuir activament en les activitats de la junta. Aquesta falta d’inclusió podria explicar, per exemple, per què les dones sovint deixen els seus llocs al consell després d’un curt període de temps.»

Les dones tenen més aversió al risc

Però, per què la presència de dones a les juntes porta a violar menys les normes? «Les dones aporten un conjunt especial d’habilitats a les juntes directives corporatives», es llegeix a l’estudi, «incloent-hi la seva tendència a ser més refractàries al risc que les contraparts masculines.»
Diversos estudis han remarcat com una presència femenina més alta a les juntes directives dels bancs pot reduir significativament l’apetència de risc de les institucions financeres i millorar els processos de presa de decisions. Això es demostra, per exemple, en una investigació recent sobre diversitat de gènere feta per un equip de la Universitat de Salerno.

«És innegable», expliquen les investigadores, «que hi ha un vincle entre el risc que un banc està disposat a assumir i qualsevol guany en termes de rendiment obtenible si la iniciativa té èxit.» De la mateixa manera que certament podem argumentar, sobre la base d’estudis previs, que la presència de dones en les direccions dels bancs té un efecte en l’acompliment.

«La investigació», afegeix, «pot suggerir que una presència més gran de dones als CdA dels bancs podria millorar l’acompliment de les institucions de crèdit si calgués una gestió de riscos més prudent.»

Necessitem un canvi cultural

Els investigadors creuen que cal un ajustament cultural per abordar els problemes de desigualtat a les juntes directives abans que els bancs acceptin plenament els resultats d’aquest i d’altres estudis similars sobre els beneficis de la diversitat de gènere.
«Els canvis en termes d’igualtat i diversitat han d’anar acompanyats d’un canvi cultural real abans no siguin efectius», explica la directora de l’estudi. «Malauradament, els canvis culturals poden ser molt lents i no lineals, i continuen frenant les dones.»

Poques dones al capdamunt dels bancs europeus

Però, mirant els números, aquesta revolució cultural encara sembla molt lluny. Un estudi recent de l’EBA (Autoritat Bancària Europea) va fotografiar la presència de dones en la part superior dels bancs de la UE.

Resultat: dos terços dels bancs europeus només tenen homes a la franja superior dels seus directoris.
És el resultat d’un estudi publicat al febrer de 2020 per l’EBA. Aquesta autoritat, que té la tasca de monitorar el mercat bancari europeu, ha analitzat les polítiques de gènere de 834 institucions de la UE del 2015 fins avui.

Al final del 2018, només el 41,61% de les institucions havien començat a prendre iniciatives sobre diversitat de gènere.

L’EBA demana més equilibri de gènere

Un percentatge tan baix que va impulsar l’EBA a tornar a cridar els bancs a implementar totes les mesures necessàries per assolir una composició més equilibrada, no sols dels directoris, sinó també de les seves estructures gerencials.
També el 2018, un de cada dos bancs no tenia dones a les estructures de gestió. El 2015 eren el 60,34%. Hi havia hagut una lleugera millora, per tant, però encara molt poca cosa.

Una situació que també ha tingut un impacte en la rendibilitat dels bancs. El 54,7% de les institucions que tenen un equilibri més gran de gènere van gaudir d’un retorn sobre el capital (ROE) del 6,42%, mentre que les institucions amb un sol gènere van assolir aquest nivell de rendibilitat només en el 40,69% dels casos. Menys d’un de cada dos.

__________________________________________________________________________

Administrazio-kontseiluan emakume gehiago egotea onuragarria da bankuentzat. 

Elisabetta Tramonto.Valor Social aldizkarian argitaratutako artikulua

Ikerketa batek jakinarazi du emakumezkoen zuzendaritza-batzordeek 7,5 milioi euro aurrezten dituztela urtean. Baina Europako Banku Agintaritzak ohar hau egin du: bankuen bi herenek soilik gizonek osatutako batzordeak dituzte.
Zuzendaritza-batzordeetan emakume gehiago edukitzea onuragarria da bankuentzat: isunak aurrezten dituzte, milioika dolar urtean zehapenei dagokienez. Hori jakinarazi du Cass Business School etxearen ikerketa berriak, “Genero-aniztasuna eta banku-praktika txarrak” izenekoak. Abantailen artean ez dago soilik erakunde indibidualarentzako aurrezpena, baita merkatu osoarentzako onura ere. Izan ere, ikerlarien arabera, finantza egonkortasun handiagoa dakar.

Zoritxarrez, oso emakume gutxi egoten dira Europako bankuen batzordeetan: Europako Banku Agintaritzaren ikerketa berri baten arabera, kontinenteko finantza-erakundeen bi herenek soilik gizonak dituzte agintaritza-postuetan. Egoera horren ondorioz, erakundeak bankuei eskatu die har ditzatela beharrezko neurri guztiak osaera orekatuagoa lortzeko, bai administrazio-kontseiluetan bai zuzendaritza-egituretan.

Ikerketa

Ikerketa Cass Business School erakundeko finantza-irakasleek egin zuten, eta Europako 21 herrialdetako 83 bankuren 2007tik 2018ra bitarteko emaitzak aztertu zituzten. Zehazki, jokabide okerreko 146 arazo aztertu zituzten, baita horien ondorioz estatuetako agintaritza arautzaileek ezarritako zigorrak ere.
Emaitza: zuzendaritza-postuetan aniztasun handiagoa zuten bankuak bateragarriagoak izan ziren arauekin, finantza-zigorraren maila baxuagoa baitzeukaten gizonezkoen gehiengoa zuten zuzendaritza-batzordeek baino.
Horrek 7,48 milioi dolarreko aurrezkia dakar urteko.

Jokabide oker gutxiago = egonkortasun handiagoa

Ikertzaileek identifikatutako jokabide okerra hainbat arlotan zentratu zen: diru-zuriketa (AML), okerreko salmenta eta zergen urraketak.
“Bankuen jokabide desegokiek inplikazio esanguratsuak dituzte, eta, txostenaren arabera, ez soilik finantza-erakunde indibidualentzat; izan ere, zigor handiek haien egonkortasuna kaltetu dezakete. Gizartearentzat ere kaltegarriak dira, jokabide okerrak finantza sistemarekiko konfiantzari eragiten baitio”.
“Garrantzitsua da genero-aniztasunak zuzendaritza-batzordeetan duen rola ulertzea, bankuen jokabide okerra murrizteko; izan ere, haien inplikazioak sistematikoak dira, eta finantza-egonkortasuna indartzen dute”.

Jokabide oker horiek murrizteko gai izateak egonkortasun handiagoa ematen dio finantza sistema osoari. Beraz, erreformetako batek batzordeen barruan genero aniztasuna handitzeko neurriak dakartza.

Kontua ez dira zenbakiak, baizik eta erabakiak hartzeko gaitasuna

Hala ere, ez da nahikoa emakumeak zuzendaritza-batzordeetan egotearekin: beharrezkoa da haien ahotsak pisua izatea. Txostenaren egileen arabera: “Arautzaileek kontuan hartu beharko lituzkete erantzukizunen maila eta erabakiak hartzeko gaitasuna, zuzendaritza batzordeen barruko ordezkari-kopurua baino”, azaldu duten ikerketaren autoreek.

“Hurrengo pausua aniztasuna inklusioarekin lotuta egon dadin bermatzen saiatzea da. Beste modu batean esanda, zuzendaritza-batzordea osatzen duten emakumeek batzordearen jardueretan parte hartzeko eta ekarpenak egiteko aukera berberak izan behar dituzte. Inklusio-falta horrek azaldu dezake, adibidez, zergatik egiten duten alde maiz emakumeek kontseiluko postuetatik denbora-epe labur baten ondoren”.

Emakumeek ezinikusi handiagoa diote arriskuari

Baina, zergatik dakar batzordeetan emakumeak egoteak arau-urraketa txikiagoa? “Emakumeek trebetasun-sorta berezi bat ematen diete zuzendaritza-batzorde korporatiboei, dio txostenak, eta, gainera, gizonezkoen aldean, arriskuaren aurrean uzkurragoak izateko joera dute”.
Hainbat ikerketak azpimarratu dute bankuetako zuzendaritza-batzordeetan emakume gehiago egoteak modu esanguratsuan murritz dezakeela finantza-erakundeen arrisku gosea, eta, horrez gain, erabakiak hartzeko prozesuak hobetu ditzakeela. Hori, adibidez, Salernoko Unibertsitateak genero-aniztasunari buruz duela gutxi egin duen ikerketa batean frogatzen da.

Ikerlarien arabera, “ukaezina da lotura bat dagoela banku batek hartu nahi duen arriskuaren eta errendimendu-irabazien artean, ekimena arrakastatsua bada”: Era berean, aurreko ikerketatan oinarrituta, argudia dezakegu bankuen zuzendaritzetan emakumeak egoteak eragina duela jardueran”.

Horrez gain, “ikerketak iradokitzen du bankuen administrazio-kontseiluetan emakume gehiago egoteak kreditu-erakundeen jarduera hobetu dezakeela, beharrezkoa balitz arrisku-kudeaketa zuhurragoa”.

Aldaketa kultural bat behar dugu

Ikertzaileek uste dute kultura-doikuntza bat behar dela zuzendaritza-batzordeetako desparekotasun-arazoak jorratzeko, betiere bankuek ikerketa honen eta genero aniztasunaren onurei buruzko antzeko ikerketen emaitzak oso-osorik onartu aurretik.

“Berdintasunari eta aniztasunari lotutako aldaketek aldaketa kultural erreal bat izan behar dute alboan, eraginkorrak izan baino lehen”, azaldu du ikerketaren zuzendariak. Zoritxarrez, aldaketa kulturalak oso motelak eta ez-linealak izan daitezke, eta emakumeak geldiarazten jarraitzen dute”.

Emakume gutxi Europako bankuetako zuzendaritzan

Baina, zenbakiei begira, badirudi kultura-iraultza hori urrun dagoela oraindik. Europako Banku Agintaritzaren (EBA) ikerketa berri batek emakumeen presentzia aztertu zuen EBko bankuetako goiko aldean.
Emaitza: Europako bankuen bi herenek soilik gizonezkoak dituzte zuzendaritzan.

EBA erakundeak 2020ko otsailean argitaratutako ikerketa baten emaitza da. Agintaritzak Europako banku-merkatua jarraitzeko zeregina du, eta EBko 2015etik gaur artera bitarteko 834 erakundetako genero politikak aztertu ditu.
2018. urtearen amaieran, soilik erakundeen % 41,61ek hasi zituzten genero-aniztasunari buruzko ekimenak.

EBAk genero-oreka handiagoa eskatu du

Ehuneko baxu horren ondorioz, EBAk bankuei dei egin zien beharrezko neurri guztiak har zitzaten osaera orekatuagoa ezartzeko, zuzendaritzan ez ezik, gerentzia-egituretan ere.

2018an, bi bankutatik batek ez zuen emakumerik kudeaketa-egituretan. 2015ean, % 60,34 izan ziren. Hobekuntza txiki bat egon zen, baina oraindik txikia da.

Egoera horrek bankuen errentagarritasunean ere izan du eragina. Genero-oreka hobea duten erakundeen % 54,7k % 6,42ko kapital-itzulkina izan zuten, eta, genero bakarreko erakundeei dagokienez, berriz, % 40,69k soilik lortu zuten errentagarritasun-maila hori. Bitik bat baino gutxiago.

________________________________________________________

Máis mulleres no consello de administración é beneficioso para os bancos. 
 

Por Elisabetta Tramonto. Un artigo publicado en Valor Social

Un estudo revela que as xuntas directivas femininas aforran 7,5 millóns ao ano. Emporiso, a Autoridade Bancaria Europea advirte: dous terzos dos bancos teñen xuntas só formadas por homes.

Ter máis mulleres nas xuntas directivas é bo para os bancos: aforra multas, millóns de dólares ao ano en sancións. Isto foi revelado por un novo estudo da Cass Business School titulado Diversidade de xénero e malas prácticas da banca. As vantaxes non son só un aforro para a institución individual, senón un beneficio para todo o mercado. Porque, din os investigadores, conduce a unha maior estabilidade financeira.

Mágoa que nas xuntas dos bancos europeos as mulleres chegan por contagotas: segundo un estudo recente da Autoridade Bancaria Europea (ABE), dous terzos das institucións financeiras no vello continente só teñen homes na cima. Unha situación que levou á mesma autoridade a pedir aos bancos que implanten todas as medidas necesarias para lograr unha composición máis equilibrada non só dos consellos de administración (CdA), senón tamén das súas estruturas de dirección.

O estudo

O estudo, realizado por profesoras de finanzas da Cass Business School, examinou os resultados entre 2007 e 2018 de 83 bancos de 21 países europeos. En particular, analizou 146 incidentes de mala conduta e as conseguintes sancións das autoridades reguladoras dos estados.
Resultado: os bancos cunha forte diversidade nos postos directivos demostraron ser máis compatibles coas regras, cun nivel de castigo financeiro máis baixo que aqueles con xuntas directivas de maioría masculina.O que se traduce en aforros de 7,48 millóns de dólares por ano.

Menos malas condutas = máis estabilidade

A mala conduta identificada polos investigadores estivo centrada en varias áreas: lavado de diñeiro (AML), venda indebida e violacións de impostos.
«O mal comportamento dos bancos ten implicacións significativas non só para as institucións financeiras individuais», explica o informe, «xa que as grandes sancións reguladoras poden danar a súa solidez, senón tamén para a sociedade, xa que o comportamento incorrecto afecta á confianza no sistema financeiro».
«É importante comprender o papel da diversidade de xénero nas xuntas directivas para reducir a mala conduta dos bancos, xa que as súas implicacións son de natureza sistémica e contribúen a fortalecer a estabilidade financeira».
Ser quen de reducir estes comportamentos incorrectos conduce a unha maior estabilidade de todo o sistema financeiro. Polo tanto, unha das reformas inclúe medidas para aumentar a diversidade de xénero dentro das xuntas.

Non se trata de números, senón de capacidade para tomar decisións.

Con todo, non abonda con que as mulleres estean presentes nas xuntas directivas; tamén é preciso que a súa voz teña peso. Segundo as autoras do informe: «Os reguladores deberían centrarse no nivel de responsabilidades e de toma de decisións, máis ca no número de representantes dentro das xuntas directivas».

«O seguinte paso é tratar de garantir que a diversidade estea asociada á inclusión. Noutras palabras, as mulleres que forman parte da xunta directiva deben ter as mesmas oportunidades para participar e contribuír activamente ás actividades da xunta. Esta falta de inclusión podería explicar, por exemplo, por que as mulleres decote deixan os seus postos no consello despois dun corto período de tempo».

As mulleres teñen máis aversión ao risco

Emporiso, por que a presenza de mulleres nas xuntas leva a unha violación menor das regras? «As mulleres aportan un conxunto especial de habilidades ás xuntas directivas corporativas», afirma o estudo, «incluída a súa tendencia a ser máis remisas ao risco ca os homes».
Varios estudos resaltaron como unha maior presenza feminina nas xuntas directivas dos bancos pode reducir significativamente o apetito de risco das institucións financeiras e mellorar os procesos de toma de decisións. Isto demóstrase, por exemplo, nunha investigación recente sobre diversidade de xénero realizada por un equipo da universidade de Salerno.

«É innegable», explican as investigadoras, «que existe un vínculo entre o risco que un banco está disposto a asumir e calquera ganancia en termos de rendemento posible se a iniciativa ten éxito». Do mesmo modo que certamente podemos argumentar, sobre a base de estudos previos, que a presenza de mulleres nas direccións dos bancos ten un efecto sobre o desempeño».
«A investigación», agrega, «pode suxerir que unha maior presenza de mulleres nos CdA dos bancos podería mellorar o desempeño das institucións de crédito se fose precisa unha xestión de riscos máis prudente».

Precisamos un cambio cultural

Os investigadores cren que se precisa un axuste cultural para abordar os problemas de desigualdade nas xuntas directivas antes de que os bancos acepten plenamente os resultados deste e doutros estudos similares sobre os beneficios da diversidade de xénero.
«Os cambios en termos de igualdade e diversidade deben ir acompañados dun cambio cultural real antes de que sexan efectivos», explica a directora do estudo. Desafortunadamente, os cambios culturais poden ser moi lentos e non-lineais, e seguen a frear as mulleres».

Poucas mulleres no cumio dos bancos europeos

Así e todo, mirando os números, esta revolución cultural aínda semella estar moi lonxe. Un estudo recente da ABE (Autoridade Bancaria Europea) fotografou a presenza de mulleres na parte superior dos bancos da UE.
Resultado: dous terzos dos bancos europeos só teñen homes na parte alta dos seus directorios.
É o resultado dun estudio publicado en febreiro de 2020 por ABE. A autoridade, que ten o labor de supervisar o mercado bancario europeo, analizou as políticas de xénero de 834 institucións da UE desde 2015 até hoxe.
A finais de 2018, só o 41,61 % das institucións puxera en marcha iniciativas sobre diversidade de xénero.

ABE pide máis equilibrio de xénero

Unha porcentaxe tan baixa que empurrou á ABE a volver chamar os bancos para implantar todas as medidas necesarias para lograr unha composición máis equilibrada, non só dos directorios, senón tamén das súas estruturas xerais.
Tamén en 2018, un de cada dous bancos non tiña mulleres nas estruturas de xestión. En 2015 foron o 60,34 %. Houbo unha lixeira mellora, polo tanto, pero aínda moi escasa.

Unha situación que tamén tivo un impacto na rendibilidade dos bancos. O 54,7 % das institucións que teñen un mellor equilibrio de xénero tiveron un retorno sobre o capital (RoE) do 6,42 %, mentres que as institucións con un único xénero atinxiron ese nivel de rendibilidade só no 40,69 % dos casos. Menos de un de cada dous.