TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

La nostra idea radical és fer un ús social dels diners

Castellano

Entrevista realitzada pel portal d’Economia Social y Solidària de l’ajuntament de Barcelona.

Parlem sobre finances ètiques amb la Sònia Molina Vila, directora de la Delegació de Barcelona.

Quin és l’origen d’aquesta entitat bancària i què la defineix?

Fiare Banca Ètica neix a Bilbao i, al 2014, comença a operar com a entitat financera com a sucursal de Banca Popolare Etica, doncs compartíem valors i vocació. FiareBE es caracteritza per ser una entitat financera cooperativa que canalitza els recursos cap a projectes que els necessitin per tirar endavant. Tot, des d’un punt de vista cap a la transformació social.

L’entitat es basa en tres eixos: transparència, democràcia i vetllar per l’ús social dels diners. Aquesta és la idea radical: fem un ús social dels diners. Nosaltres no entenem el benefici com un fi sinó com un mitjà per aquesta transformació.

En què es diferencia de la banca tradicional?

FiareBE està feta per persones molt compromeses que creuen en el projecte, construïda de baix cap a munt. És una entitat sense ànim de lucre, doncs l’entenem com el mitjà per aconseguir el nostre objectiu: la transformació social. Evidentment, no som una ONG. Necessitem resultats per a que el projecte continuï. Però, què és fa amb aquests beneficis? Es reinverteixen en la societat. No repartim beneficis i no tenim accionistes, tenim els socis/es. Les persones sòcies compren capital social sense rebre res a canvi i es celebren assemblees anuals on cada persona i sòcia és un vot.

A nivell d’operativa, què implica aquesta organització diferent i aquests valors?

Quan entra una operació, des d’operativa fem l’anàlisi econòmic perquè han de ser viables. Però, a part, li donem la mateixa importància o més a l’avaluació sòcio-ambiental. Aquesta anàlisi la fan els socis i sòcies de manera voluntària, que formen una comissió encarregada de avaluar les polítiques de remuneració, les de contractació, si l’activitat tindrà o no un impacte social positiu, les implicacions cap a la societat, transparència… Si un projecte és viable però no compleix aquesta anàlisi sòcio-ambiental, no pot tirar endavant.

Potser a nivell de recursos no movem tants com a la banca tradicional, però en valors som una entitat immensa, som molt grans.

A més dels valors immensos, les finances ètiques estan creixent, també FiareBE. Com ha estat el procés de creixement? Com ha afectat la situació de la pandèmia a aquest creixement?

Estem creixent d’una manera molt sostinguda. L’inici d’any sempre és complicat, però amb la crisi hem superat les expectatives marcades a l’inici doncs hem fet una aposta molt forta per donar suport a les entitats. Per nosaltres era important transmetre, sobretot a les nostres entitats sòcies, que estàvem al seu costat. Hem agilitzat processos, hem creat productes nous per a que els costos financers fossin els menys possibles, tot sense intentar guanyar el màxim en cada operació perquè no busquem el màxim benefici sinó donar suport.

Per exemple, hem aconseguit signar el conveni amb L’Institut de Crèdit Oficial per oferir els préstecs ICO de l’estat que són amb un tipus d’interès molt econòmic en comparació amb altres tipus de préstecs. Això ha fet que donem resposta a les entitats que ja eren sòcies de FiareBE o que ja treballaven amb nosaltres i, a més, arribar a entitats que encara no ens coneixien. Ha sigut un treball en xarxa interessant.

A més de ICO, també s’ha ampliat el fons crèdit signat amb l’Ajuntament de Barcelona. Quines implicacions per l’ESS té aquest conveni?

El conveni és important perquè, per nosaltres, que l’administració pública vagi al costat de les entitats de l’economia social i solidària és bàsic, primordial.

Aquest conveni es va crear al 2017, amb un fons d’un milió d’euros amb unes línies de finançament especials, on l’Ajuntament intervé com a garantia per un valor d’uns 100.000€, un 10%. Això dóna accés a un crèdit a entitats i nous projectes de l’ESS que, a vegades, pot tenir dificultat d’accedir a recursos. Ara, s’ha incrementat fins els 2 milions i, a més de donar suport a l’inici d’un projecte o una activitat nova amb entitats que ja existien, s’han obert altres línies de finançament. Per exemple, amb la covid-19, moltes empreses i entitats es veuen obligades a actualitzar el seu espai físic per adequar-ho als protocols o han de reorientar les seves activitats. Amb el nou conveni poden accedir a recursos per a aquesta transformació.

Què espereu, doncs, de les administracions públiques?

El rol de l’administració pública ha de ser important, ha de ser un dels principals agents impulsors de l’Economia Social i Solidària. Tenen els recursos per establir polítiques que incentivin el sector, tenen el poder d’establir la cultura del finançament ètic a través del discurs i la mateixa pràctica, poden comunicar per donar a conèixer tots els projectes de l’ESS… Els recursos públics han d’anar destinats a allò que té un benefici positiu cap a la societat.

Contra més pressupost públic vagi encaminat a donar recursos a aquests projectes de les finances ètiques, molt millor. Més projectes impliquen que la societat es veurà beneficiada.

I què podem fer, nosaltres, com consumidors i consumidores?

Ens hem de preguntar en quin món volem viure. Nosaltres, com a individus, som responsables de les accions que fem per afavorir o no la societat que volem. Podem utilitzar l’economia per cobrir les necessitats de les persones i no al revés. Com a consumidors i consumidores, des de que sortim de casa fins que ens anem a dormir, totes les accions que fem en el dia a dia afecten al tipus de societat que volem.

I com creus que poden créixer les finances ètiques i, així, donar suport també a l’ESS i altres economies transformadores?

Hem de guanyar presència, hem de treballar per a que la ciutadania ens reconegui com una entitat de referència. La banca tradicional té tota la xarxa d’oficines, que nosaltres no tenim… necessitem treballar més amb la cultura del finançament ètic i treballar per canviar el punt de vista: canviar la valoració de com treure rendiment als estalvis, no des d’un punt de vista econòmic sinó des d’un punt de vista més social.

Aquesta nova oficina és un espai inspirador, amb molta llum, tots els finestrals… no som gens opacs. Convida a la transparència, que és al que nosaltres li donem molta importància. Volem un espai de trobada cap als clients, cap a les nostres entitats sòcies, cap les persones sòcies. En aquesta oficina el que s’ha intentat és crear un espai on puguin reunir-se aquestes persones sòcies i estigui l’oficina oberta o no. Sempre tenen accés a l’espai, en funció de les seves necessitats. Ens ajuda a transmetre els nostres valors: aquí estem, podeu comptar amb nosaltres pel que vulgueu i en el que necessiteu. Volem caminar al vostre costat.

Menciones la transparència, entre d’altres, com un dels valors clau. A més de l’espai físic, com mostreu aquesta transparència en la vostra feina?

Som una entitat totalment transparent en que pots veure al web tots els projectes que hem finançat. A més fem el Balanç Social un cop a l’any, on es pot veure les operacions detallades de la nostra activitat. Ara també s’ha publicat el primer informe d’impacte social, on es veu l’impacte dels projectes que financem. Per diferenciar-nos, no parlem tant des d’un punt de vista econòmic sinó des d’un punt de vista d’eficiència cap a la societat, quin impacte social té.

Com a Directora de la delegació de Barcelona, quin paper creus que té el sector de les finances ètiques i l’ESS en la promoció de la igualtat i equitat de gènere?

Tot hi representar més del 50% del mercat laboral, les dones no arribaven al 30% dels llocs de direcció. Aquest desfasament entre el percentatge que les dones ocupen al mercat laboral i el que ocupen en llocs de direcció fa que ens perdem un percentatge important de talent.

En el sector de l’ESS, la majoria de vegades que m’he entrevistat amb cooperatives i empreses, els llocs de direcció i de direcció de finances estan ocupades per dones, que no és habitual a altres sectors. Això és important per la visibilitat que representa, sobretot perquè ajudarem a les generacions que venen.

Quin darrer missatge t’agradaria compartir?

Doncs que hi ha moltes entitats des de fa molts anys que hi treballen per aquest projecte de finances ètiques sigui possible. Una altra manera de fer banca no és utopia, ja existeix. Cal passar a l’acció.

_____________________________________________________________________

«Nuestra idea radical es hacer un uso social del dinero»

Entrevista realizada por el portal de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Hablamos sobre finanzas éticas con Sonia Molina Vila, directora de la oficina de Barcelona de Fiare Banca Etica. 

¿Cuál es el origen de esta entidad bancaria y qué la define?

Fiare Banca Etica nace en Bilbao y, en 2014, comienza a operar como entidad financiera como sucursal de Banca Popolare Etica, pues compartíamos valores y vocación. FiareBE se caracteriza por ser una entidad financiera cooperativa que canaliza los recursos hacia proyectos que los necesiten para salir adelante. Todo, desde un punto de vista hacia la transformación social.

La entidad se basa en tres ejes: transparencia, democracia y velar por el uso social del dinero. Esta es la idea radical: hacemos un uso social del dinero. Nosotros no entendemos el beneficio como un fin sino como un medio para esta transformación.

¿En qué se diferencia de la banca tradicional?

Fiare Banca Etica está hecha por personas muy comprometidas que creen en el proyecto, construida de abajo hacia arriba. Es una entidad sin ánimo de lucro, pues la entendemos como el medio para conseguir nuestro objetivo: la transformación social. Evidentemente, no somos una ONG. Necesitamos resultados para que el proyecto continúe. Pero ¿qué se hace con esos beneficios? Se reinvierten en la sociedad. No repartimos beneficios y no tenemos accionistas, tenemos los socios / as. Las personas socias compran capital social sin recibir nada a cambio y se celebran asambleas anuales donde cada persona y socia es un voto.

A nivel operativo, ¿qué implica esta organización diferente y estos valores?

Cuando entra una operación, desde operativa hacemos el análisis económico porque deben ser viables. Pero, aparte, le damos la misma importancia o más en la evaluación socioambiental. Este análisis se realiza por los socios y socias de manera voluntaria, que forman una comisión encargada de evaluar las políticas de remuneración, las de contratación, si la actividad tendrá o no un impacto social positivo, las implicaciones hacia la sociedad, transparencia… Si un proyecto es viable pero no cumple este análisis socioambiental, no puede salir adelante.

Quizás a nivel de recursos no movemos tantos como la banca tradicional, pero en valores somos una entidad inmensa, somos muy grandes.

Además de los valores inmensos, las finanzas éticas están creciendo, también FiareBE. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento? ¿Cómo ha afectado la situación de la pandemia en este crecimiento?

Estamos creciendo de una manera muy sostenida. El inicio de año siempre es complicado, pero con la crisis hemos superado las expectativas marcadas al inicio pues hemos hecho una apuesta muy fuerte para apoyar a las entidades. Para nosotros era importante transmitir, sobre todo a nuestras entidades socias, que estábamos a su lado. Hemos agilizado procesos, hemos creado productos nuevos para que los costes financieros fueran los menos posibles, todo sin intentar ganar el máximo en cada operación porque no buscamos el máximo beneficio sino apoyar.

Por ejemplo, hemos conseguido firmar el convenio con El Instituto de Crédito Oficial para ofrecer los préstamos ICO del estado que son con un tipo de interés muy económico en comparación con otros tipos de préstamos. Esto ha hecho que damos respuesta a las entidades que ya eran socias de FiareBE o que ya trabajaban con nosotros y, además, llegar a entidades que todavía no nos conocían. Ha sido un trabajo en red interesante.

Además de ICO, también se ha ampliado el fondo crédito firmado con el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué implicaciones para la ESS tiene este convenio?

El convenio es importante porque, para nosotros, que la administración pública vaya junto a las entidades de la economía social y solidaria es básico, primordial.

Este convenio se creó en 2017, con un fondo de un millón de euros con unas líneas de financiación especiales, donde el Ayuntamiento interviene como garantía por un valor de unos 100.000 €, un 10%. Esto da acceso a un crédito a entidades y nuevos proyectos de la ESS que, a veces, puede tener dificultad de acceder a recursos. Ahora, se ha incrementado hasta los 2 millones y, además de apoyar el inicio de un proyecto o una actividad nueva con entidades que ya existían, se han abierto otras líneas de financiación. Por ejemplo, con el Covid-19, muchas empresas y entidades se ven obligadas a actualizar su espacio físico para adecuarlo a los protocolos o deben reorientar sus actividades. Con el nuevo convenio pueden acceder a recursos para esta transformación.

¿Qué esperáis de las administraciones públicas?

El rol de la administración pública debe ser importante, debe ser uno de los principales agentes impulsores de la Economía Social y Solidaria. Tienen los recursos para establecer políticas que incentiven el sector, el poder de establecer la cultura de la financiación ética a través del discurso y la misma práctica, pueden comunicarse para dar a conocer todos los proyectos de la ESS… Los recursos públicos deben ir destinados a lo que tiene un beneficio positivo hacia la sociedad.

Contra más presupuesto público vaya encaminado a dar recursos a estos proyectos de las finanzas éticas, mucho mejor. Más proyectos implican que la sociedad se verá beneficiada.

¿Y qué podemos hacer, nosotros, como consumidores y consumidoras?

Debemos preguntarnos en qué mundo queremos vivir. Nosotros, como individuos, somos responsables de las acciones que hacemos para favorecer o no la sociedad que queremos. Podemos utilizar la economía para cubrir las necesidades de las personas y no al revés. Como consumidores y consumidoras, desde que salimos de casa hasta que nos vamos a dormir, todas las acciones que hacemos en el día a día afectan al tipo de sociedad que queremos.

¿Y cómo crees que pueden crecer las finanzas éticas y, así, apoyar también a la ESS y otras economías transformadoras?

Tenemos que ganar presencia, tenemos que trabajar para que la ciudadanía nos reconozca como una entidad de referencia. La banca tradicional tiene toda la red de oficinas, que nosotros no tenemos … necesitamos trabajar más con la cultura de la financiación ética y trabajar para cambiar el punto de vista: cambiar la valoración de cómo sacar rendimiento a los ahorros, no desde un punto de vista económico sino desde un punto de vista más social.

Esta nueva oficina es un espacio inspirador, con mucha luz, todos los ventanales … no somos nada opacos. Invita a la transparencia, que es a lo que nosotros le damos mucha importancia. Queremos un espacio de encuentro hacia los clientes, hacia nuestras entidades socias, hacia las personas socias. En esta oficina lo que se ha intentado es crear un espacio donde puedan reunirse estas personas socias y esté la oficina abierta o no. Siempre tienen acceso al espacio, en función de sus necesidades. Nos ayuda a transmitir nuestros valores: aquí estamos, puede contar con nosotros en lo que desee y en el que necesite. Queremos caminar a su lado.

Mencionas la transparencia, entre otros, como uno de los valores clave. Además del espacio físico, ¿cómo divulgáis esta transparencia en vuestro trabajo?

Somos una entidad totalmente transparente en que puedes ver en la web todos los proyectos que hemos financiado. Además, hacemos el Balance Social una vez al año, donde se puede ver las operaciones detalladas de nuestra actividad. Ahora también se ha publicado el primer informe de impacto social, donde se ve el impacto de los proyectos que financiamos. Para diferenciarnos, no hablamos tanto desde un punto de vista económico sino desde un punto de vista de eficiencia hacia la sociedad, qué impacto social tiene.

Como Directora de la delegación de Barcelona, ​​ ¿qué papel crees que tiene el sector de las finanzas éticas y la ESS en la promoción de la igualdad y equidad de género?

Aún representando a más del 50% del mercado laboral, las mujeres no llegan al 30% de los puestos de dirección. Este desfase entre el porcentaje que las mujeres ocupan en el mercado laboral y el que ocupan en puestos de dirección hace que nos perdamos un porcentaje importante de talento.

En el sector de la ESS, la mayoría de las veces que me he entrevistado con cooperativas y empresas, los puestos de dirección y de dirección de finanzas están ocupadas por mujeres, que no es habitual en otros sectores. Esto es importante por la visibilidad que representa, sobre todo porque ayudaremos a las generaciones que vienen.

¿Cuál es el último mensaje que te gustaría compartir?

Pues que hay muchas entidades desde hace muchos años que trabajan para que este proyecto de finanzas éticas sea posible. Otra manera de hacer banca no es utopía, ya existe. Hay que pasar a la acción.

Fuente: Barcelona.cat

___